Bevara ren luft och rent vatten

Xerox värnar miljön och har som långsiktigt mål att eliminera användningen av beständiga bioackumulerande och giftiga material i hela leverantörskedjan. Vi tillämpar strikta interna standarder för ren tillverkning och har förändrat eller bytt ut rutiner för att avsevärt minska användningen av giftiga ämnen och tungmetaller. Våra produkter är säkra att använda och kan kasseras på ett ansvarsfullt sätt som inte förorenar luften och vattnet.

Länkar till artiklar:

Regler för användning av kemikalier (RoHS och REACH) ›
Xerox hälsa och säkerhet ›
Fakta om Xerox färgpulver (PDF)

Eliminera giftiga material i hela leverantörskedjan

  • Våra leverantörer måste uppfylla Xerox stränga standarder som begränsar innehållet av kemikalier i våra produkter. Xerox är medlem i Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) som har tagit fram en standard för uppföljning av leverantörernas sociala ansvar inom områdena arbetsvillkor, hälsa, säkerhet och miljö.
  • Läs mer om vårt arbete för att eliminera giftiga material från vår leverantörskedja på sidan Regler för användning av kemikalier.

Kontroll av kemikalieanvändning i Xerox verksamhet and produktdesign

  • Xerox har minskat utsläppen av partiklar och giftämnen från sin tillverkningsverksamhet med 94 procent sedan 1991. Läs mer om hur vi hanterar vårt miljöskyddsarbete.
  • Vi utformar våra produkter med målsättningen att minimera utsläppen av kemikalier och buller under användning av utrustningen. För våra nuvarande produkter ligger utsläppen av kemikalier långt under de globala gränsvärdena. Läs mer o säkerheten hos Xerox produkter (PDF).
  • Xerox färgpulver är ogiftiga och genererar inte farligt avfall. Läs mer om Xerox färgpulver (PDF).
  • Vattnet som används i Xerox verksamhet kommer från kommunala leverantörer som får sitt vatten från sjöar, floder och annat ytvatten. All vattenkvalitet testas och måste uppfylla de krav som gäller på varje anläggning. Anläggningarnas utsläpp av spillvatten kontrolleras så att de följer lokala begränsningar för utsläpp av avloppsvatten. Vattnet avleds till kommunala reningsverk.
  • Under 2015 inleds ett pilotprojekt för utvärdering av en teknik där rejektvatten vid omvänd osmos används för ett sekundärt ändamål. Vattnet kommer att användas till kyltorn på anläggningen. För närvarande släpps vattnet ut i avloppssystemet och förs vidare till offentliga reningsverk. Enligt beräkningarna kommer fem (5) procent mindre vatten att behöva köpas in per år. Om pilotprojektet går bra kommer tekniken eventuellt att införas på andra Xerox-anläggningar.