Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

Köpvillkor

Juridiska villkor för användning av Xerox webbplats

"Detta är en s k business to business webbplats. Erbjudandena på denna webbplats riktar sig endast till juridiska personer med verksamhet i Sverige och för leverans av Xerox utrustning inom Sverige. Svensk lag gäller för beställningar på webbplatsen och i övrigt för användningen av webbplatsen. Avtal om leverans av utrustning träffas mellan kund och Xerox Partner. Xerox AB blir inte avtalspart mot kund, utan tillhandahåller endast den tekniska plattformen för att genomföra elektroniska beställningar.

Övriga bestämmelser om användandet av Xerox webbplats

Upphovsrätt och övriga rättigheter till innehållet på denna webbplats tillkommer Xerox AB eller Xerox Partner. Xerox AB/Xerox Partner tillåter att användare tittar på och laddar ner informationen på Xerox webbplatsen under förutsättning att Du behåller copyright- och upphovsrättsmärkningar. Du får inte ändra eller anpassa information eller annat material på Xerox webbplats eller kopiera, distribuera eller på annat sätt använda materialet i allmänt eller kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från Xerox AB och aktuell Xerox Partner. Det är förbjudet, för vilket ändamål det än är, att använda materialet på andra webbplatser eller I andra nätverksmiljöer.

Länkar till andra webbplatser är bara en informationsservice. Xerox AB och Xerox Partner ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkas till. Användandet av webbplatser till vilka länkning görs, sker helt på egen risk.

Användarnamn och lösenord. Användaren ansvarar själv för att skydda användar-ID och lösenord från obehörig åtkomst och användning. All användning av webbplatsen med användarens användar-ID och lösenord är helt användarens ansvar. Om Du upptäcker obehörig användning av ditt användar-ID och lösenord ska Du omedelbart rapportera det till Xerox AB.

De personuppgifter, som du lämnar i detta formulär kommer att behandlas med datorteknik av Xerox AB och Xerox Partner som är ansvarig för behandlingen. Uppgifterna kommer att behandlas för att administrera och verkställa beställningar, marknadsföring, produktutveckling och intern administration. Uppgifterna kan också komma att överföras till myndigheter, företag inom Xerox koncernen samt affärspartners såväl i som utanför EU. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Ansvar: Xerox AB åtar sig inget ansvar för innehållet eller funktionen hos webbplatsen. Skulle Xerox AB ha något ansvar för webbplatsen enligt tvingande rätt, är ansvaret begränsat till användarens direkta förluster och i intet fall är Xerox AB ansvarig för utebliven vinst, utebliven rationaliseringsvinst, förlust eller förvanskning av data eller annan indirekt förlust.

Xerox AB kan när som helst förändra villkoren för användandet av denna webbplats. Du rekommenderas därför att kontrollera innehållet i dessa villkor med jämna mellanrum.

Allmänna villkor försäljning av Xerox produkter

Nedanstående villkor gäller vid beställning av produkter från Xerox Partner från Xerox webbplats. Avtal ingås mellan kunden och Xerox Partner. Xerox AB ansvarar inte för försäljning eller leverans.

 1. Nytillverkad utrustning har byggts i fabrik för att möta produktens driftsspecifikationer och innehåller fabriksrenoverade delar som möter specifikationerna för nya delar. Återtillverkad utrustning har genomgått reproduktion i fabrik för att möta produktens driftsspecifikationer.

 2. Produkterna levereras fritt Xerox Partners lager.

 3. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Faktura ställs ut på leveransdagen, som inträder när Xerox Partner gör beställd produkt tillgänglig för kunden. Xerox Partner äger vid försenad betalning debitera dröjsmålsränta och avgift för betalningspåminnelse enligt lag. Äganderätten till produkterna, dock inte till programvara som regleras av punkt 6 nedan, övergår till kunden när Xerox Partner erhållit full betalning.

 4. Erläggs ej betalning i rätt tid eller brister kunden på annat sätt vid fullgörandet av köpeavtalet, äger Xerox Partner häva köpet och återta produkterna även om produkterna kommit i kundens besittning.

 5. Kunden är skyldig att snarast efter leverans undersöka om fel eller brist, som ej är att hänföra till tillverknings- eller materialfel föreligger. Eventuell reklamation skall göras av kunden skriftligen inom sju dagar från leverans. Tillverknings- eller materialfel skall reklameras av kunden snarast efter att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Sker reklamation för sent, har kunden inte rätt att göra gällande felet eller bristen.

 6. För i produkten ingående programvara gäller följande licens. Xerox Partner upplåter till kunden en icke exklusiv rätt att nyttja programvaran tillsammans med den Xerox utrustning till vilken den anskaffats och med vilken programvaran medföljde. Upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till programvara tillkommer Xerox AB. Kunden äger inte på något sätt förändra eller anpassa programvara eller ta kopior i annan utsträckning än vad som följer av tvingande lag. Upphovsrättsmärkningar skall inte heller förändras eller tas bort. Programvara får inte heller göras tillgängliga för tredje man. För den händelse kunden åsidosätter åtagande enligt denna punkt äger Xerox Partner rätt att häva avtalet. Om avtalet hävs på denna eller annan grund, skall kunden omedelbart upphöra med användningen av programprodukten och skall kunden till Xerox Partner återlämna de programprodukter i original som kunden innehar och förstöra övriga kopior.

 7. Xerox Partner garanterar under fem (5) månader från leverans, att nytillverkad eller återtillverkad utrustning inte är behäftad med tillverknings- eller materialfel. Sådant tillverknings- eller materialfel som visat sig under garantiperioden och anmälts inom samma tid, skall avhjälpas av Xerox Partner genom erforderliga reparationer, justeringar eller utbyten. Rättelse av programvara kan ske genom leverans av ny uppdatering, annan rättelse eller kringgående av felet. Åtagandet omfattar inte utbyte eller reparation av delar som utgör förbrukningsartiklar eller fel som beror på normal förslitning. Arbetet utförs genom att kunden på egen bekostnad lämnar in produkten till av Xerox Partner angivet inlämningsställe. Har Xerox Partner inte inom skälig tid från det felet påtalades vidtagit åtgärder enligt denna punkt, äger kunden erhålla nedsättning av köpeskilling med belopp som motsvarar felet eller, om felet är väsentligt, häva avtalet och yrka skadestånd med den begränsning som framgår av punkt 8.

 8. Ovanstående punkter 6 och 7 reglerar uttömmande Xerox Partners ansvar för fel eller brist i produkterna. För samtliga händelser hänförliga till köp enligt detta avtalsförhållande ansvarar Xerox Partner endast för skador som förorsakats av Xerox Partners vårdslöshet. Xerox Partner skall endast ersätta sådana skador om de vid avtalets ingående skäligen kunnat förutses av Xerox Partner som en typisk följd av ansvarsgrundande omständigheter. Xerox Partner ansvarar under inga förhållanden för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlorad eller förvanskad data eller annan indirekt förlust.

 9. Alla patent, varumärken och övriga immateriella rättigheter som avser produkterna vilka tillhör Xerox AB skall även i fortsättningen göra så.

 10. Kunden får inte ta bort, ändra eller göra tillägg till varumärken, fästa på produkterna.

 11. Kunden äger ej förändra eller medverka till att annan förändrar produkternas tekniska specifikationer.

 12. Xerox Partner förbehåller sig rätten att göra kreditbedömning av kunden och i förekommande fall begära förskottsbetalning eller annan säkerhet. Uppfylles ej detta krav äger Xerox Partner innehålla leverans.

Dela