Säkerställa hälsa och säkerhet

Vi lägger största vikt vid hälsan och säkerheten hos våra medarbetare och kunder och på våra arbetsplatser. Medarbetarna är Xerox viktigaste resurs och vår framgång bygger på att vi kan skapa bra arbetsplatser för våra anställda. Vi arbetar aktivt med hälsovård genom att sponsra initativ för hälsa, säkerhet och friskvård och har en nollvision när det gäller arbetsplatsskador. Xerox beredskaps- och åtgärdsprogram bidrar dessutom till att värna våra anställda och deras samhällen. 

Xerox produktutveckling har satt standarden inom branschen när det gäller säkerhet. Tekniska egenskaper i Xerox digitala system gör våra produkter säkra och effektiva. Vi uppmuntrar våra kunder att läsa produktsäkerhetsinformation och att bekanta sig med miljöprofilerna i Xerox produkter. Vi tillhandahåller omfattande säkerhetsinformation om våra produkter och om de material som ingår. 

Länkar till artiklar:

Säkerhetsdatablad (SDS) ›
Produktdatablad ›
Fakta om Xerox arbetsplatssäkerhet ›

Säkerhet hos Xerox produkter

  • För vissa material, bland annat färgpulver, lösningsmedel och vissa metaller, har Xerox fastställt gränsvärden som ligger långt under de strängaste regler och normer.
    Fakta om Xerox färgpulver (PDF)

Nollvision för arbetsplatsskador

  • För ett decennium sedan skärpte Xerox sina program för hälsa och säkerhet i syfte att minska antalet arbetsplatsrelaterade skador till den optimala nivån – noll.
  • Sedan dess har vi halverat det sammanlagda antalet mätbara incidenter och antalet frånvarodagar. Trots framgången har vi som målsättning att minska antalet skador med tio procent per år.
  • Xerox har fastställt stränga gränsvärden inom tillverkning, forskning och tjänster för att skydda sina anställda världen över mot farlig exponering av kemikalier, buller och strålning.

Beredskapsplan

  • Xerox beredskaps- och åtgärdsprogram bidrar till att värna hälsan och säkerheten hos Xerox medarbetare, i samhället och miljön.
  • Inom alla delar av Xerox globala verksamhet finns väldokumenterade planer för hur man ska förfara vid eldsvåda, kemiska utsläpp, naturkatastrofer och andra risker och faror.