Självkopierande

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill beställa ett provpaket eller få mer information:
 
Se demo av självkopierande papper
Premium Digital Carbonless

Självkopierande papper: Hälsa, säkerhet och miljö
Icke hälsovådligt
Sammansättningen och tillverkningen av självkopierande papper har kategoriserats som icke hälsovådlig och utgör ingen risk för hälsan, säkerheten eller miljön vid normal eller rimlig användning, hantering och förvaring.

Papperet är brännbart och brinner upp vid antändning. Vid förbränning kan koloxid, kväveoxid och andra giftiga ämnen avges. Vatten, koldioxid, pulver eller skum kan användas vid brandsläckning.

Pappersfibrerna kan bilda ett brännbart damm.

Hantering, förvaring och kassering
Det ställs inga särskilda krav på hantering av självkopierande papper. Tester har visat att bestruket papper inte verkar irriterande på huden och det finns inga tecken på mutagenicitet. Vi har säkerställt att det inte är förenat med fara att hantera självkopierande papper från Xerox, men särskilt känsliga personer kan reagera negativt vid kontakt med papperet i likhet med andra tillverkade produkter som exempelvis tvål och parfym.

Förvaringsförhållandena för självkopierande papper är samma som för vanligt papper, vilket innebär att hög värme och fuktighet bör undvikas eftersom det kan påverka kvaliteten på det bestrukna papperet.

Vid normala förvaringsförhållanden kan självkopierande papper förvaras i två år.

Bestruket papper behöver inte kasseras enligt särskilda metoder. Följande kod i Europeiska avfallskatalogen avser ytbehandlat papper: 090108 (Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar).

Premium Digital Carbonless Paper kan kasseras eller återvinnas tillsammans med andra pappersprodukter.