Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Διακυβέρνηση και πολιτική Xerox Environment, Health, Safety, and Sustainability

Ο οργανισμός Xerox Environment, Health, Safety, and Sustainability (EHS&S) διασφαλίζει την τήρηση της πολιτικής για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της Xerox σε ολόκληρη την εταιρεία. Το μοντέλο διακυβέρνησης που χρησιμοποιούμε για να το επιτύχουμε αυτό περιλαμβάνει σαφώς ορισμένους στόχους, ένα μοναδικό σύνολο από παγκόσμια πρότυπα και μια διαδικασία ελέγχου που εξασφαλίζει συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις. Η διακυβέρνηση και πολιτική EHS&S, η οποία υιοθετήθηκε το 1991, σχηματίζει τη βάση για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ηγεσίας μας.

Ενσωματώνουμε την πολιτική μας για το EHS&S στον επιχειρηματικό σχεδιασμό μας, στη λήψη αποφάσεων, στην παρακολούθηση της απόδοσης και στις διοικητικές διαδικασίες, για να διασφαλίσουμε ότι θέτουμε φιλόδοξους στόχους, εργαζόμαστε αποτελεσματικά για να τους πετύχουμε και βελτιωνόμαστε διαρκώς. Την ευθύνη για τη Διαδικασία Διαχείρισης της πολιτικής για το EHS&S έχει η ανώτερη διοίκηση. Κάθε εργαζόμενος έχει ατομική ευθύνη να κατανοήσει και να υποστηρίξει την πολιτική για το EHS&S, να συμμετέχει ενεργά στα εκπαιδευτικά προγράμματα και να συνεισφέρει προς την επίτευξη των στόχων μας για το περιβάλλον και την ασφάλεια.

Πολιτική EHS&S της Xerox:

Αποτελεί πολιτική της Xerox Corporation:

 • Να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα Xerox για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

 • Να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των γειτόνων μας από ανεπιθύμητους κινδύνους.

 • Να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή των τραυματισμών και των ασθενειών στον χώρο εργασίας, να παρέχει στους εργαζομένους ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας.

 • Να επιδεικνύει τη δέουσα και προληπτική επιμέλεια ώστε να εντοπίζει, να αξιολογεί και να μετριάζει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια πριν από την έναρξη μιας νέας δραστηριότητας ή ενός νέου έργου, καθώς και να κατανοεί τις επιπτώσεις που έχουν ο σχεδιασμός και η απόκτηση προϊόντων/υπηρεσιών, αλλά και οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

 • Να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη ανεπιθύμητων κινδύνων από τις εγκαταστάσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες.

 • Να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω της ιεράρχησης και της στοχοθεσίας, καθώς και εφαρμόζοντας διαδικασίες για να εξοικονομεί νερό και άλλους φυσικούς πόρους, να διατηρεί τη βιοποικιλότητα και να αποτρέπει την αποδάσωση, να καταργεί τη χρήση τοξικών και επικίνδυνων υλικών, να αποφεύγει τη ρύπανση, καθώς και να ανακτά, να επαναχρησιμοποιεί και να ανακυκλώνει τα προϊόντα και τα υλικά.

 • Να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.

 • Να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας μέσω της ιεράρχησης και της στοχοθεσίας, καθώς και εφαρμόζοντας διαδικασίες και προληπτικά προγράμματα για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών, ασθενειών, θνησιμότητας και απώλειας περιουσιακών στοιχείων.

 • Να επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες και να επινοεί καινοτομίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα των λειτουργιών, της διανομής/logistics, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

 • Να βοηθά εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες ώστε να αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο των εργασιακών δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, καθώς και τον ρόλο και την ευθύνη τους στην προσπάθεια επίτευξης πιο βιώσιμων πρακτικών εργασίας.

 • Να απαιτεί από τους προμηθευτές και τους εργολάβους να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα Xerox για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

Υπογεγραμμένη πολιτική EHS&S (PDF)

Για να μάθετε περισσότερα για το Περιβάλλον, την Υγεία, την Ασφάλεια και τη Βιωσιμότητα στη Xerox και την πρόοδό μας ως προς τις δεσμεύσεις μας, δείτε την ενότητα «Περιβάλλον» και την ενότητα «Εξέλιξη του χώρου εργασίας» στην Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας.

Δικτύωση