Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Διακυβέρνηση και πολιτική Xerox Environment, Health, Safety, and Sustainability

Ο οργανισμός Xerox Environment, Health, Safety, and Sustainability (EHS&S) διασφαλίζει την τήρηση της πολιτικής για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της Xerox σε ολόκληρη την εταιρεία. Το μοντέλο διακυβέρνησης που χρησιμοποιούμε για να το επιτύχουμε αυτό περιλαμβάνει σαφώς ορισμένους στόχους, ένα μοναδικό σύνολο από παγκόσμια πρότυπα και μια διαδικασία ελέγχου που εξασφαλίζει συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις. Η διακυβέρνηση και πολιτική EHS&S, η οποία υιοθετήθηκε το 1991, σχηματίζει τη βάση για το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ηγεσίας μας.

Πολιτική EHS&S της Xerox:

Αποτελεί πολιτική της Xerox Corporation:

  • να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα Xerox για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια,

  • να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών και γειτόνων μας από ανεπιθύμητους κινδύνους,

  • να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να αποτροπή των τραυματισμών και ασθενειών στο χώρο εργασίας, να παρέχει στους εργαζομένους με ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας,

  • να αξιολογεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και στην ασφάλεια πριν την έναρξη μιας νέας δραστηριότητας ή έργου,

  • να κατανοεί τις επιπτώσεις που έχει ο σχεδιασμός και απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια,

  • να εξαλείφει ανεπιθύμητους κινδύνους από τις εγκαταστάσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες,

  • να επιδιώκετε τη συνεχόμενη βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και να διατηρεί τους φυσικούς πόρους, να εξαλείφει τη χρήση τοξικών και επικίνδυνων υλικών, να αποφεύγει τη ρύπανση, να ανακτά, να επαναχρησιμοποιεί και να ανακυκλώνει,

  • να αντιμετωπίζει τις κλιματικές αλλαγές, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα στις επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και

  • να απαιτεί από τους προμηθευτές να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα Xerox για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια.

Υπογεγραμμένη πολιτική EHS&S (PDF, 18 KB)

Για να μάθετε περισσότερα για το Περιβάλλον, την Υγεία, την Ασφάλεια και τη Βιωσιμότητα στη Xerox και την πρόοδό μας ως προς τις δεσμεύσεις μας, δείτε την ενότητα «Περιβάλλον» και την ενότητα «Εξέλιξη του χώρου εργασίας» στην Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας.

Δικτύωση