Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Νομική Πληροφόρηση

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει δηλώσεις αναφερόμενες στο μέλλον καθώς και πληροφορίες σχετικώς με την XEROX οι οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις μας καθώς και σε υποθέσεις και διαθέσιμες στην Εταιρεία πληροφορίες. Οι εκφράσεις "προβλέπει", "πιστεύει", "εκτιμά", "αναμένει", "προτίθεται", και "πρόκειται" καθώς και παρεμφερείς εκφράσεις, κατά το μέρος που αφορούν την Εταιρεία, σκοπεύουν στον προσδιορισμό δηλώσεων αναφερόμενων εις το μέλλον. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδεχομένως να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που προβλέπονται σε τέτοιες αναφερόμενες στο μέλλον δηλώσεις. Πληροφορίες σχετικώς με ορισμένους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στα πραγματικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στα αρχεία της Εταιρείας με την ονομασία 10-Κ και 10-Q, τα οποία είναι κατατεθειμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής (U.S Securities and Exchange Commission). Η Εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενημέρωση των αναφερόμενων στο μέλλον δηλώσεων της.

Πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της XEROX αναφορικώς με τα προϊόντα XEROX, συμπεριλαμβανομένης της εμφανίσεως και των προδιαγραφών αυτών καθώς και (πληροφορίες) σχετικώς με τις υπηρεσίες της Εταιρείας, μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς σχετική προειδοποίηση. Τέτοιες περιλαμβανόμενες στην ιστοσελίδα μας πληροφορίες σε καμμία περίπτωση δεν συνεπάγονται νομική υποχρέωση ή δέσμευση για την Εταιρεία σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, και η XEROX δια του παρόντος αποποιείται οποιαδήποτε εγγυητική ευθύνη, ρητή ή συναγόμενη, σχετικώς με την ακρίβεια και την για οποιονδήποτε σκοπό καταλληλότητα ή πληρότητα αυτών.

Δικτύωση