Wymagania środowiskowe

Recykling materiałów eksploatacyjnych Xerox
Programy dot. produktów wspierających ochronę środowiska
(EPEAT, ENERGY STAR, EcoLogo)

Papier Xerox i trwały rozwój

Bezpieczenstwo i Heglena Pracy

Karta Charakterystyki Produktu (MSDS)
Karta Techniczna Produktu (PDS)
Wykorzystanie substancji chemicznych
Produkty związane z energią, dyrektywa

Spostrzeżenie

Postrzeganie Nasze zaangażowanie w ekorozwój (PDF)
Nagrody programu Earth dla pracowników (PDF)


Zrównoważony rozwój a BHP i ochrona środowiska

W koncernie Xerox zrównoważony rozwój jest sposobem prowadzenia działalności. Pogrupowaliśmy nasze cele dotyczące ochrony środowiska i BHP w pięciu kluczowych obszarach, aby mieć wpływ na nasz łańcuch wartości na całym świecie. Razem z dostawcami, klientami i udziałowcami dążymi do zachowania najwyższych standardów w celu ochrony naszego środowiska i krzewienia BHP wśród naszych pracowników i w społecznościach, w których jesteśmy obecni.
Polityka koncernu Xerox w zakresie BHP i ochrony środowiska
Zapewnianie zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów i ich działalności (PDF)
Wymagania dla dostawców: EHS&S 710: Opakowania (PDF, 2 MB)

Zmniejszenie zużycia energii w celu ochrony klimatu
Zmniejszamy emisję związków węgla, redukując zużycie energii w zakładach koncernu Xerox i oferując energooszczędne produkty i rozwiązania naszym klientom.
Ochrona bioróżnorodności i światowych zasobów leśnych
Xerox współpracuje z partnerami nad rozwojem zrównoważonego cyklu papierniczego dzięki ekologicznej ofercie papierniczej, rozwojem standardów w zakresie zarządzania zasobami leśnymi i produktów oraz usług zmniejszających zależność biur od papieru.
Ochrona czystego powietrza i czystej wody
Jesteśmy zaangażowani w eliminowanie substancji toksycznych i metali ciężkich z naszego łańcucha
dostaw.
Zapobieganie powstawaniu odpadów i zarządzanie nimi
Produkty Xerox są zaprojektowane w celu efektywnego korzystania z zasobów: minimalizowania odpadów i ponownego wykorzystywania lub recyklingu materiałów.
Zasady BHP
Xerox tworzy bezpieczne i efektywne produkty, utrzymuje bezpieczne miejsca pracy swoich pracowników, w spiera programy zdrowotne i dąży do zmniejszenia urazów oraz narażenia na działanie substancji niebezpiecznych.
Skontaktuj się z nami
Pomoc dla klientów w
zakresie BHP i ochrony środowiska:

ehs-europe@xerox.com