Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

Zasady zachowania poufności informacji Xerox

Wprowadzenie

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą witryn internetowych i aplikacji firmy Xerox Corporation („Xerox” lub „my”), które zawierają łącze do tych zasad. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą również rozwiązań marketingowych i reklamowych firmy Xerox we wszystkich miejscach i w każdym momencie, gdy nastąpi odwołanie do tych zasad. Celem niniejszych zasad jest poinformowanie użytkownika o sposobach gromadzenia i używania jego danych osobowych.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam swoich danych osobowych w celu umożliwienia komunikacji z nim, przetwarzania zamówień, świadczenia usług dla użytkownika lub na potrzeby zagadnień związanych z zatrudnieniem. Gromadzone przez nas dane zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Xerox, dokonywanych przez niego wyborów oraz wybranych produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane mogą obejmować następujące informacje:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe użytkownika potrzebne do komunikacji z nim, przetwarzania jego zamówień lub udostępniania mu produktów lub usług. Możemy także gromadzić nazwę pracodawcy użytkownika, który nabywa produkty lub usługi w imieniu osoby prawnej.

Poświadczenia. Hasła, podpowiedzi do haseł i podobne informacje zabezpieczające używane na potrzeby uwierzytelniania i dostępu do kont.

Dane demograficzne. Dane dotyczące użytkownika, takie jak kraj zamieszkania i preferowany język.

Dane płatności. Dane niezbędne do zrealizowania płatności podczas zakupu, takie jak numer, data ważności i kod zabezpieczający używanej karty płatniczej.

Dane lokalizacji. Możemy gromadzić dane na temat lokalizacji użytkownika, przy czym dane te mogą być dokładne albo przybliżone. Dokładne dane lokalizacji mogą być odczytywane przez globalny system nawigacji satelitarnej, a także poprzez pobliskie stacje bazowe sieci komórkowej oraz hotspoty Wi-Fi, gdy użytkownik uaktywni funkcje lub produkty bazujące na lokalizacji. Przybliżone dane lokalizacji mogą pochodzić na przykład z samego urządzenia lub z danych wskazujących przybliżone miejsce pobytu, jak na przykład adres IP, miasto lub kod pocztowy.

Dane z mediów społecznościowych. Możemy oferować funkcje mediów społecznościowych, które pozwalają na udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych. Skorzystanie z tych funkcji przez użytkownika może spowodować gromadzenie lub udostępnianie informacji o użytkowniku w witrynie sieci społecznościowej. Aby zrozumieć sposoby działania sieci społecznościowych, należy zapoznać się z ich zasadami ochrony prywatności i ustawieniami.

Zgłoszenia o pracę/CV/życiorysy. Informacje związane z wykonywanym zawodem, wykształceniem i historią zatrudnienia w podaniu o pracę lub życiorysie, które użytkownik przesyła do nas pośrednio lub bezpośrednio, starając się o pracę w Xerox. Dokumenty te mogą też zawierać wrażliwe dane osobowe. Xerox wykorzystuje te informacje w celu dokonania oceny wniosku kandydata i przeprowadzenia innych czynności związanych z zatrudnieniem.

Opinie i recenzje produktów. Informacje przekazywane do nas oraz zawartość wysyłanych do nas wiadomości, takich jak pisane przez użytkownika opinie i recenzje produktów, wpisy w blogach lub pytania i informacje podawane działowi obsługi klientów. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej, aplikacji firmy Xerox lub działu obsługi klienta w celu uzyskania pomocy technicznej, rozmowy telefoniczne lub sesje czatu z naszymi przedstawicielami mogą być monitorowane lub rejestrowane. Opinie, posty i recenzje użytkownika będą używane do wprowadzania ulepszeń naszych produktów i usług.

Informacje o przeglądaniu Internetu i zakupach. Informacje na temat wizyt użytkownika na naszych witrynach oraz schematy przeglądania tych witryn, a także wnioski opracowane na podstawie tych informacji. Może to obejmować informacje na temat wcześniejszych zakupów i preferencji związanych z zakupami online albo dane na temat urządzenia, w tym adres IP, typ przeglądarki oraz ustawienia regionalne i językowe. To zagadnienie zostało dokładniej opisane w sekcji zatytułowanej „Dostępne opcje związane z plikami cookie, internetowymi sygnałami nawigacyjnymi i prywatnością” poniżej. Gromadzimy te informacje, aby określać takie kwestie, jak liczba osób odwiedzających różne części naszych witryn internetowych, personalizować środowisko pracy w naszych witrynach i dostosowywać nasze interakcje z użytkownikiem.

Produkty. Niektóre produkty Xerox gromadzą dane, takie jak rejestracja produktu, numer seryjny urządzenia, odczyty mierników, poziomy materiałów eksploatacyjnych, konfiguracja sprzętu i ustawienia, wersja oprogramowania i kody błędów. Firma Xerox używa tych informacji w celu ulepszania produktów, dokonywania rozliczeń, generowania raportów, uzupełniania materiałów eksploatacyjnych i świadczenia usług pomocy technicznej.

Źródła zewnętrzne. Gromadzimy również dane od innych firm. Źródła zewnętrzne mogą zmieniać się wraz z upływem czasie, ale są to źródła uznawane przez nas za wiarygodne, które mogą być dostępne publicznie albo dostępne na zasadach komercyjnych. Przykłady źródeł:

 • Brokerzy danych, od których kupujemy dane demograficzne uzupełniające dane gromadzone przez nas;

 • Sieci społecznościowe, gdy użytkownik przyznaje produktowi firmy Xerox prawa dostępu do swoich danych w co najmniej jednej sieci;

 • Wyznaczone jednostki w obrębie firmy lub przedsiębiorstwa (takie jak pracownicy działu IT), które biorą udział w świadczeniu usług dla użytkownika;

 • Partnerzy, którym oferujemy usługi firmowane lub którzy są zaangażowani we wspólne działania marketingowe. Jeśli użytkownik kupuje usługi lub produkty firmy Xerox od partnera firmy Xerox, możemy otrzymywać określone informacje dotyczące jego zakupu od tego partnera;

 • Agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym lub agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów w nawiązaniu do określania kredytów oraz

 • Publicznie dostępne źródła, takie jak otwarte bazy danych instytucji rządowych, lub inne dane w domenie publicznej.

Jak używamy danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe za zgodą użytkownika, w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa albo gdy jest to niezbędne w ramach uzasadnionych i zgodnych z prawem interesów i celów biznesowych spółki Xerox, na przykład: (i) udostępnianie użytkownikowi produktów i usług; (ii) zarządzanie i administrowanie firmą oraz jej działaniem; (iii) spełnianie naszych zobowiązań kontraktowych i prawnych; (iv) prowadzenie bezpośredniej działalności marketingowej; (v) zapobieganie naruszeniom oraz (vi) ochrona bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów.

Dane osobowe przesyłane w ramach działalności biznesowej mogą być scalane z dostępnymi katalogami biznesowych baz danych. Firma Xerox używa danych osobowych do:

 • odpowiadania na pytania użytkownika i komunikacji z nim;

 • świadczenia pomocy technicznej dla klientów;

 • udostępniania wiadomości, aktualizacji lub pomocnych porad dotyczących produktów i usług firmy Xerox;

 • umożliwiania dokonywania zakupów internetowych;

 • informowania użytkownika o promocjach specjalnych i prowadzenia innej działalności reklamowej;

 • zezwalania użytkownikowi na rejestrowanie się w usługach online;

 • tworzenia relacji partnerskich ze sprzedawcami;

 • otrzymywania i oceniania zgłoszeń o pracę;

 • dostosowywania, analizowania i ulepszania naszych produktów, usług, technologii, komunikacji i relacji z użytkownikiem;

 • dostarczania produktów i usług na żądanie użytkownika;

 • powiadamiania użytkownika o kwestiach administracyjnych dotyczących używanych przez niego produktów i usług firmy Xerox oraz

 • w przypadku połączenia lub przejęcia firmy Xerox lub znaczącej części jej zasobów — do ujawniania lub przekazywania danych osobowych odpowiednio do podmiotu kontynuującego działalność lub dokonującego zakupu.

Dane osobowe przekazane w ramach prowadzonej działalności biznesowej mogą zostać scalone z zawartością dostępnych katalogów baz danych biznesowych.

Jak udostępniamy dane osobowe

Udostępniamy dane osobowe użytkownika, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji celów biznesowych spółki Xerox, w celu zrealizowania transakcji albo w celu przekazania produktu lub usługi zamówionego lub zaakceptowanego przez użytkownika. Na przykład, gdy użytkownik przekazuje dane niezbędne do wykonania płatności w związku z zakupem, udostępnimy te dane na rzecz banków i innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację płatności lub świadczenie innych usług finansowych, a także na rzecz biura informacji kredytowej w ramach zapobiegania oszustwom i w celu ograniczenia ryzyka kredytowego.

Udostępniamy dane osobowe jednostkom stowarzyszonym i zależnym firmy Xerox w celu efektywnego zarządzania naszą działalnością biznesową. Ponadto udostępniamy dane osobowe dostawcom lub agentom działającym w naszym imieniu dla celów opisanych w ramach niniejszych zasad lub w umowie z użytkownikiem. Na przykład firmy, którym zlecamy usługi wsparcia klienta lub pomoc w prowadzeniu i obsłudze klientów biznesowych albo produktów za pośrednictwem naszych systemów i usług mogą wymagać dostępu do danych osobowych użytkownika w celu realizowania tych zadań. Oprócz tego możemy przekazywać te dane podmiotom zewnętrznym w przypadku wspólnej oferty produktu lub usługi. W takich przypadkach zgodnie z umową firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i prywatności danych, a także nie mogą używać otrzymanych od nas danych osobowych do innych celów. Możemy również ujawniać dane osobowe jako część transakcji firmowej, takiej jak przejęcie lub sprzedaż zasobów.

Na koniec prześlemy lub ujawnimy dane osobowe w dobrej wierze, jeśli jest to niezbędne w celu:

 • Postępowania zgodnie z obowiązującym prawem lub brania udziału w obowiązującej procedurze prawnej, w tym wykonywanej przez organy ochrony porządku publicznego lub inne agencje rządowe;

 • Chronienia naszych klientów, na przykład przez zapobieganie próbom oszukania użytkowników naszych produktów lub przez pomoc w zapobieganiu utracie życia lub poważnego uszkodzenia ciała przez jakąkolwiek osobę; lub

 • Zachowania i utrzymania bezpieczeństwa naszych produktów, w tym przez zapobieganie atakom lub ich zatrzymywanie w naszych sieciach lub systemach komputerowych.

Nie przekazujemy danych użytkownika podmiotom zewnętrznym odpłatnie.

Gdzie przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe zebrane przez firmę Xerox mogą być przesyłane do, przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika, Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, w którym znajdują się placówki firmy Xerox, jej jednostek zależnych, stowarzyszonych, podwykonawców, agentów lub partnerów. Zgodnie z umową nasze jednostki zależne, stowarzyszone, podwykonawcy, agenci i partnerzy muszą chronić wszystkie otrzymywane od nas dane osobowe, a także nie mogą używać danych osobowych dla celów innych niż świadczenie usług zgodnie z instrukcjami firmy Xerox. Podejmujemy również działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas wszelkich operacji transferu danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Nasze wytyczne dotyczące zachowania poufności informacji są corocznie przekazywane pracownikom firmy Xerox jako część naszego obowiązkowego programu szkoleniowego. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że dane zbierane na mocy niniejszych zasad zachowania poufności informacji są przetwarzane zgodnie z postanowieniami tych zasad i wymaganiami obowiązującego prawa bez względu na lokalizację danych. Czasami przesyłamy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do innych krajów. Przekazując dane innym podmiotom, stosujemy szereg mechanizmów prawnych, w tym standardowe klauzule umowne, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych i praw użytkownika.

Łącza do filmów

Klikanie odsyłaczy do filmów na stronie Xerox.com może (1) przenieść użytkownika na witrynę innego dostawcy w celu odtworzenia filmu (2) albo odtworzyć film w witrynie Xerox.com, przy czym ta funkcjonalność może być obsługiwana przez witrynę albo technologię innego dostawcy (np. YouTube, YouTube API albo inną witrynę zewnętrzną). W takim przypadku odtworzenie filmu może podlegać warunkom ustalonym przez zewnętrznego dostawcę, w tym warunkom świadczenia usług i zasadom ochrony prywatności regulującym gromadzenie i przetwarzanie danych użytkownika. https://www.youtube.com/t/terms

Tarcza Prywatności UE-USA

Zobowiązanie do przestrzegania zasad Tarczy Prywatności. Od listopada 2020 r. Xerox Corporation posiada certyfikat Tarczy Prywatności ustanowionej przez Departament Handlu USA i obowiązującej w wymianie handlowej między Unią Europejską i Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Jej przedmiotem jest gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Tarcza Prywatności UE-USA została ostatnio unieważniona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Tarcza Prywatności szwajcarsko-amerykańska jak dotąd zachowała ważność, jednak ze względów zbliżonych do tych, na które powołał się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Szwajcarski Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, zgodnie z którą Stany Zjednoczone nie zapewniają należytego poziomu ochrony danych dla obywateli Szwajcarii. Szersze omówienie zasad ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do grupy Xerox w USA znajduje się poniżej w punktach „Schrems II” i „Raport o transparentności”.

W oczekiwaniu na dalsze postanowienia unijnych i szwajcarskich instytucji odpowiedzialnych za ochronę danych w zakresie nowych zasad przekazywania danych osobowych obywateli UE z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych Xerox nadal zachowuje zgodność z zasadami wyżej wymienionych Tarcz Prywatności. W niektórych przypadkach stosujemy standardowe klauzule umowne zgodne z rozporządzeniem RODO, których wymogi są porównywalne z tymi zasadami.

Zgodnie z zasadami Tarcz Prywatności, jeśli Xerox zleca przetwarzanie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu i podmiot ten przetwarza dane z naruszeniem zasad Tarczy Prywatności, odpowiedzialność za to spada na nas, chyba że udowodnimy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenie, które doprowadziło do naruszenia. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tymi zasadami ochrony prywatności a postanowieniami Tarczy Prywatności pierwszeństwo stosowania będą miały postanowienia Tarczy Prywatności. Xerox zobowiązuje się też do dalszego rozstrzygania skarg dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez nas. Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii mający pytania lub skargi dotyczące tych zasad ochrony prywatności lub gromadzenia lub przetwarzania ich danych osobowych przez Xerox powinni najpierw skontaktować się z nami pod adresem: privacy@xerox.com. W temacie wiadomości należy wpisać „Privacy Shield Query”.

Xerox zobowiązuje się też współpracować, odpowiednio, z panelem powołanym przez unijne instytucje odpowiedzialne za ochronę danych lub ze szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji oraz realizować zalecenia przedstawione przez panel lub Komisarza w odniesieniu do danych przekazywanych z terenu UE lub Szwajcarii. Osoby, których dane dotyczą, mogą też w pewnych sytuacjach skorzystać z wiążącego postępowania arbitrażowego. Organem właściwym do oceny przestrzegania przez Xerox postanowień Tarczy Prywatności jest amerykańska Federalna Komisja Handlu.

Schrems II. Xerox respektuje orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z lipca 2020 roku w sprawie Schrems II, które unieważniło unijno-amerykańską Tarczę Prywatności, a także następującą po niej decyzję Szwajcarskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie adekwatności poziomu ochrony szwajcarsko-amerykańskiej Tarczy Prywatności. Zgodnie z powyższym Xerox nadal będzie przestrzegać zasad Tarczy Prywatności przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych obywateli UE i Szwajcarii oraz zapewniać bezpieczeństwo i ochronę tych osób oraz ich danych osobowych przekazywanych do swoich podmiotów w USA.

Podstawą orzeczenia TSUE w sprawie Schrems II była opinia, że mimo uwzględnienia środków ochrony gwarantowanych przez unijno-amerykańską Tarczę Prywatności, procedury zapewnienia bezpieczeństwa narodowego realizowane przez władze federalne USA mogą naruszać bezpieczeństwo danych osobowych obywateli UE. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzeczeniu powołał się konkretnie na §7022 ustawy Foreign Intelligence Surveillance Act („FISA”) oraz na rozporządzenie 12333 („EO 12333”). W myśl tych przepisów władze federalne USA mogą uzyskać w tajemnicy wezwania do udzielenia informacji lub odpowiednie nakazy, których przedmiotem mogą być dane osobowe obywateli UE.

Raport o transparentności. Według posiadanych informacji Xerox Corporation nigdy nie otrzymała wezwania ani nakazu udzielenia informacji na podstawie przepisów FISA lub EO 12333. Biorąc pod uwagę tę okoliczność, a także nasze zobowiązanie do dalszego przestrzegania zasad Tarcz Prywatności, obywatele UE i Szwajcarii i nasi klienci mogą mieć pewność, że (1) jest mało prawdopodobne, że Xerox Corporation otrzyma wezwanie lub nakaz udostępnienia informacji na podstawie przepisów FISA lub EO 12333 dotyczące danych osobowych obywatela UE lub Szwajcarii, toteż obawy TSUE wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia w sprawie Schrems II mają bardzo małą szansę się spełnić w odniesieniu do takich danych osobowych przekazywanych do grupy Xerox w USA oraz (2) dane osobowe przekazywane do grupy Xerox w USA oraz prawa obywateli UE i Szwajcarii są objęte należytą ochroną zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO i szwajcarskiego Federalnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania

Firma Xerox zachowuje dane osobowe, tak długo, jak jest to potrzebne do udostępniania produktów oraz realizowania usług i transakcji zleconych przez użytkownika, a także dla innych istotnych celów, takich jak zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, rozstrzyganie sporów oraz egzekwowanie naszych umów. Rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą być różne. Kryteria używane do określania okresów przechowywania obejmują: (i) czas, przez który dane osobowe będą potrzebne do udostępniania naszych produktów lub zarządzania działaniem naszej firmy; (ii) wskazanie, czy dane osobowe są poufne oraz (iii) wskazanie, czy firma Xerox ma prawne, umowne lub podobne zobowiązanie do przechowywania danych.

Prawa użytkownika jako podmiotu danych

Użytkownik ma dostępne do wyboru opcje dotyczące gromadzonych przez nas danych. Użytkownik poproszony o podanie danych osobowych może odmówić. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie podawać danych niezbędnych do udostępnienia produktu lub funkcji, może on nie być w stanie używać tego produktu lub funkcji.

 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody na przyszłe przetwarzanie w dowolnym momencie;

 • Jeśli ma to zastosowanie, użytkownik ma prawo zażądać od nas: (i) dostępu do danych osobowych i możliwości ich otrzymania, (ii) przesłania danych osobowych oraz (iii) skorygowania lub usunięcia danych osobowych;

 • Użytkownik ma również prawo do odrzucenia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Użytkownik ma prawo do odmowy udziału w kampaniach marketingu bezpośredniego oraz

 • Użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu regulacyjnego lub urzędu ds. ochrony danych.

Użytkownik może skontaktować się z firmą Xerox, aby sprawdzić dokładność swoich danych osobowych lub aby zażądać zaktualizowania lub usunięcia informacji, wysyłając wiadomość na adres ethics@xerox.com. W wierszu tematu należy wpisać wyraz „Access” (Dostęp) i przekazać nam szczegóły żądania w treści wiadomości. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem działu Xerox Ethics Helpline pod numerem 1-866-XRX-0001. Firma Xerox zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości użytkownika oraz zmodyfikowania zakresu i liczby żądań. W niektórych przypadkach żądanie użytkownika może zostać odrzucone jako wyjątek prawny lub w sytuacji, gdy spełnienie takiego żądania jest niezgodne z prawem.

Dzieci

Firma Xerox nie kieruje żadnej części swojej witryny internetowej do dzieci w wieku poniżej 13 lat (lub w wieku, który według prawa lokalnego definiuje osobę jako dziecko, jeśli wiek ten jest wyższy), świadomie nie gromadzi danych osobowych dzieci ani nie przeznacza swojej witryny internetowej ani produktów dla dzieci. W przypadku stwierdzenia, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby nieletniej poniżej 13. roku życia bez sprawdzenia zgody jej rodziców, usuniemy takie dane.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma Xerox zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i sprawuje ścisłą kontrolę nad dostępem do tych danych. Wykorzystujemy uzasadnione i właściwe procedury fizyczne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczania gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Do przetwarzania gromadzonych przez nas danych upoważnione są tylko wyznaczone osoby należące do personelu Xerox albo podmiotów zewnętrznych: naszych spółek zależnych i stowarzyszonych, agentów oraz partnerów.

W witrynach internetowych firmy Xerox dane osobowe są przechowywane w środowiskach chronionych hasłami na serwerach, które podlegają zasadom, standardom i procedurom firmy Xerox w zakresie zachowania bezpieczeństwa informacji. Używamy wielu różnych technologii i procedur z dziedziny bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przez nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Na przykład przechowujemy dane osobowe przekazane przez użytkownika w systemach komputerowych z ograniczonym dostępem, które znajdują się w kontrolowanych obiektach. W przypadku transmisji poufnych danych osobowych, takich jak hasła, za pośrednictwem Internetu, chronimy te dane, używając szyfrowania.

Aby zapewnić, że użytkownik będzie mógł bez obaw dokonywać zakupów w witrynach firmy Xerox, Xerox zabezpiecza przesyłane w trybie online informacje dotyczące kart kredytowych, używając standardowej branżowej tokenizacji lub technologii szyfrowania.

Nasi agenci i partnerzy chronią dane osobowe

Jeśli podasz dane osobowe firmie Xerox, może okazać się konieczne przekazanie tych danych do naszych jednostek zależnych, stowarzyszonych, agentów lub partnerów, którzy będą realizować zamówienia lub świadczyć usługi. Xerox wymaga, aby jej jednostki zależne, stowarzyszone, agenci i partnerzy chronili prywatność danych osobowych w takim samym stopniu, co firma Xerox.

Dostępne opcje związane z plikami cookie, internetowymi sygnałami nawigacyjnymi i prywatnością

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub urządzeniu przenośnym przez odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe. Są one powszechnie używane do zwiększania efektywności działania witryn internetowych, a także do dostarczania informacji właścicielom witryny. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie internetowej rozpoznawanie urządzenia, co pozwala na efektywne przechodzenie między stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz zwiększanie ogólnej wydajności środowiska pracy użytkownika.

Jak firma Xerox używa plików cookie?

Firma Xerox używa plików cookie w celu rozpoznawania powtarzających się odwiedzin naszych witryn internetowych oraz obsługi zakupów online i nawigacji w Internecie. Pliki cookie umożliwiają przechowywanie kraju i języka użytkownika oraz losowo przypisanego identyfikatora sesji. W niektórych przypadkach pliki cookie przechowują nazwę sklepu i informacje adresowe, aby użytkownik nie musiał ponownie wprowadzać tych informacji w wielu formularzach.

Informacje z plików cookie gromadzone przez firmę Xerox pomagają nam śledzić liczbę osób odwiedzających nasze witryny internetowe wraz z upływem czasu i określać, czy były to wizyty nowe, czy powtórzone.

Firma Xerox współpracuje również z zewnętrznymi partnerami reklamowymi, którzy używają plików cookie w celu dostarczania reklam firmy Xerox w innych witrynach internetowych oraz mierzenia wydajności kampanii marketingowych. Na przykład używamy usługi Google Analytics do śledzenia użycia i aktywności witryny internetowej. Przeczytaj więcej na temat sposobu używania informacji użytkownika przez usługę Google Analytics tutaj.

Co to jest internetowy sygnał nawigacyjny?

Internetowy sygnał nawigacyjny to obraz elektroniczny, które może służyć do rozpoznawania pliku cookie na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, gdy użytkownik przegląda stronę internetową lub pocztę e-mail.

Jak firma Xerox używa internetowych sygnałów nawigacyjnych?

Firma Xerox i nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą używać internetowych sygnałów nawigacyjnych w naszych witrynach internetowych, naszych wiadomościach e-mail i naszych reklamach w innych witrynach internetowych w celu mierzenia efektywności naszych witryn internetowych i naszych reklam. Na przykład internetowe sygnały nawigacyjne mogą liczyć osoby odwiedzające nasze witryny internetowe z poziomu danej reklamy lub osoby, które otworzyły wiadomość e-mail albo wykonały związane z nią czynności.

Czy można blokować pliki cookie i internetowe sygnały nawigacyjne?

Tak, możliwość włączania, wyłączania lub usuwania plików cookie można kontrolować za pośrednictwem przeglądarki witryn internetowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w menu pomocy aplikacji przeglądarki. Jeśli użytkownik zablokuje użycie plików cookie, nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji witryn internetowych firmy Xerox, w tym koszyka i usług zarządzania kontem internetowym. Wyłączając pliki cookie, można ustawić niektóre internetowe sygnały nawigacyjne jako bezużyteczne.

Łącza do witryn internetowych firm innych niż Xerox

Inne witryny internetowe, do których można uzyskiwać dostęp za pośrednictwem naszej witryny, na przykład za pomocą przycisków mediów społecznościowych lub innych łączy, mogą gromadzić określone informacje o użytkowniku powiązane z użyciem plików cookie, internetowych sygnałów nawigacyjnych i innych funkcji. Nie mamy dostępu do plików cookie ani innych funkcji, których mogą używać witryny internetowe innych firm, ani ich nie kontrolujemy, a stosowane w tych witrynach innych firm praktyki dotyczące informacji nie zostały uwzględnione w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji. Aby zrozumieć sposoby działania witryn innych firm, należy zapoznać się z ich zasadami ochrony prywatności i ustawieniami.

Opcje wyboru w zakresie prywatności: Jak firma Xerox używa reklam opartych na zainteresowaniach?

Witryny internetowe współpracują z reklamodawcami w trybie online, aby gromadzić informacje o osobach odwiedzających w celu prezentowania im bardziej użytecznych i właściwych reklam. To zjawisko jest znane jako reklama oparta na zainteresowaniach lub reklama behawioralna online. Firma Xerox i nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą używać plików cookie i internetowych sygnałów nawigacyjnych, aby dostarczać oparte na zainteresowaniach reklamy, które są właściwe i ukierunkowane na naszych klientów i potencjalnych klientów. W przypadku dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach firma Xerox stosuje się do programu Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (Program samoregulacji zasad reklamy behawioralnej online).

Jakie informacje są gromadzone w witrynach internetowych firmy Xerox w przypadku reklamy opartej na zainteresowaniach?

Firma Xerox i jej zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą używać plików cookie lub sygnałów reklamowych, aby gromadzić informacje dla celów związanych z reklamą opartą na zainteresowaniach na podstawie odwiedzin użytkownika w witrynie Xerox.com i innych witrynach internetowych. Te pliki cookie identyfikują strony oglądane przez użytkownika, klikane łącza i reklamy, inne działania wykonywane w tych witrynach internetowych oraz witrynę odsyłającą. Podobnie reklamodawcy internetowi używają plików cookie w celu dostarczania użytkownikowi reklam innych niż związane z firmą Xerox w oparciu o jego wizyty w witrynie Xerox.com i innych witrynach internetowych.

Czy mogę kontrolować moje dane związane z reklamami opartymi na zainteresowaniach, które gromadzą witryny internetowe firmy Xerox?

Tak, firma Xerox udostępnia narzędzie umożliwiające odmowę zgody na gromadzenie danych przez firmy.

Preferencje dotyczące komunikacji

Firma Xerox może wysyłać do użytkownika komercyjne wiadomości e-mail reklamujące nasze produkty i usługi. Użytkownik może również subskrybować różne elementy komunikacji dotyczącej produktów i usług w naszych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik otrzyma od firmy Xerox komercyjną wiadomość i będzie chciał zrezygnować z otrzymywania poczty tego typu w przyszłości, może anulować subskrypcję pod adresem www.xerox.com/unsubscribe lub za pośrednictwem opcji „opt-out” (wycofanie zgody) dostępnej w komunikacji. Wniosek o anulowanie subskrypcji można również wysłać na następujący adres:

Marketing Privacy Preferences Xerox Holdings Corporation Marketing Manager 27063 SW Canyon Creek Road, Building 63 MS 7063-630, Wilsonville, OR 97070

Ta opcja anulowania subskrypcji nie odnosi się do komunikacji prowadzonej głównie dla celów związanych z administrowaniem realizacją zamówień, umowami, pomocą techniczną, ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów, aktualizacjami oprogramowania lub innymi informacjami administracyjnymi lub transakcyjnymi, które z natury nie mają charakteru promocyjnego.

Kontakt z firmą Xerox

Firma Xerox zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących poufności informacji oraz sposobów gromadzenia lub użytkowania danych osobowych użytkowników. Zapytania i wątpliwości związane z niniejszymi zasadami zachowania poufności informacji i prawami przysługującymi użytkownikowi na podstawie prawa dotyczącego prywatności informacji można kierować do działu Xerox Business Ethics and Compliance Office.

Aby zgłosić zapytania lub wątpliwości do działu Business Ethics and Compliance Office, należy skontaktować się z pracownikami serwisu Xerox Ethics Helpline. Serwis Xerox Ethics Helpline może działać w sposób poufny i anonimowy, jeśli zajdzie taka potrzeba, i jest dostępny w trybie online lub pod bezpłatnym numerem przedstawionym poniżej.

Użytkownik może również wysłać do nas korespondencję na następujący adres pocztowy:

Xerox Holdings Corporation Xerox Business Ethics and Compliance Office 201 Merritt 7 Norwalk, CT 06851-1056 USA

Xerox Limited jest naszym przedstawicielem w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii: Xerox Limited, Riverview, Oxford Road, Uxbridge, UB8 1HS, UK Jednostki stowarzyszone firmy Xerox w kraju lub regionie użytkownika można znaleźć tutaj.

W razie pytań dotyczących produktów lub usług firmy Xerox użytkownik może zadzwonić do nas pod bezpłatny numer 1-800-ASK-XEROX lub 1-800-275-9376. Dalsze informacje kontaktowe są dostępne w witrynie www.xerox.com, jeśli użytkownik ma pytania dotyczące pomocy technicznej, sprzedaży, informacji firmowych, stypendiów, badań i innowacji lub usług.

Aktualizacje zasad

Firma Xerox zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszych zasad. Jeśli wprowadzimy zmiany, skorygujemy niniejsze zasady zachowania poufności informacji, aby uwzględnić te zmiany, i zmienimy datę rozpoczęcia obowiązywania zasad.

Data wejścia w życie: 24 grudnia 2020 r.

Co zmieniono w tej aktualizacji?

Część tego dokumentu zatytułowana „Tarcza Prywatności UE-USA” została zaktualizowana o opis aktualnych zasad, według których Xerox przetwarza dane osobowe obywateli UE i Szwajcarii, aby ustosunkować się do niedawnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Schrems II. Dodano też Raport o transparentności.

Udostępnij