Zasady zachowania poufności informacji Xerox

Wprowadzenie

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą witryn internetowych i aplikacji firmy Xerox Corporation („Xerox” lub „my”), które zawierają łącze do tych zasad.  Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą również rozwiązań marketingowych i reklamowych firmy Xerox we wszystkich miejscach i w każdym momencie, gdy nastąpi odwołanie do tych zasad. Celem niniejszych zasad jest poinformowanie użytkownika o sposobach gromadzenia i używania jego danych osobowych.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Użytkownik może zdecydować się na przekazanie nam swoich danych osobowych w celu umożliwienia komunikacji z nim, przetwarzania zamówień, świadczenia usług dla użytkownika lub na potrzeby zagadnień związanych z zatrudnieniem. Gromadzone przez nas dane zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Xerox, dokonywanych przez niego wyborów oraz wybranych produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane mogą obejmować następujące informacje:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe użytkownika potrzebne do komunikacji z nim, przetwarzania jego zamówień lub udostępniania mu produktów lub usług. Możemy również gromadzić dane, takie jak nazwa pracodawcy, jeśli użytkownik kupuje produkty i usługi w imieniu organizacji, oraz informacje powiązane z jego poprzednimi zakupami i preferencje dotyczące zakupów internetowych.  W niektórych formularzach konieczne może być podanie numeru klienta lub szczegółów produktu, takich jak numer seryjny.

Poświadczenia. Hasła, podpowiedzi do haseł i podobne informacje zabezpieczające używane na potrzeby uwierzytelniania i dostępu do kont.

Dane demograficzne. Dane dotyczące użytkownika, takie jak kraj zamieszkania i preferowany język.

Dane płatności. Dane niezbędne do przetworzenia płatności użytkownika podczas dokonywania zakupów, takie jak numer karty kredytowej i kod zabezpieczający skojarzony z karta płatniczą.

Dane lokalizacji. Możemy gromadzić dane dotyczące lokalizacji. Te dane mogą być dokładne lub przybliżone. Dokładne dane lokalizacji to na przykład dane z globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS, Global Navigation Satellite System) (np. GPS), a także dane identyfikujące nadajniki sieci komórkowych i punkty dostępu do sieci Wi-Fi, które są gromadzone po włączeniu produktów lub funkcji opartych na lokalizacji. Dane przybliżone obejmują na przykład lokalizację pobraną z urządzenia lub dane wskazujące położenie użytkownika z mniejszą precyzją, takie jak nazwa miasta lub kod pocztowy.

Dane z mediów społecznościowych. Możemy oferować funkcje mediów społecznościowych, które pozwalają na udostępnianie informacji w sieciach społecznościowych.  Skorzystanie z tych funkcji przez użytkownika może spowodować gromadzenie lub udostępnianie informacji o użytkowniku w witrynie sieci społecznościowej.  Aby zrozumieć sposoby działania sieci społecznościowych, należy zapoznać się z ich zasadami ochrony prywatności i ustawieniami.

Zgłoszenia o pracę/CV/życiorysy. Informacje ze zgłoszeń o pracę/CV/życiorysów przesyłanych do nas przez użytkownika, jeśli bezpośrednio lub pośrednio prześle on takie zgłoszenie do firmy Xerox. Użytkownik akceptuje fakt, że zgłoszenie może zawierać poufne dane. Firma Xerox używa tych informacji w celu oceny zgłoszenia i przeprowadzenia działań związanych z zatrudnianiem.

Opinie i recenzje produktów. Informacje przekazywane do nas oraz zawartość wysyłanych do nas wiadomości, takich jak pisane przez użytkownika opinie i recenzje produktów, wpisy w blogach lub pytania i informacje podawane działowi obsługi klientów. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem naszej witryny internetowej, aplikacji firmy Xerox lub działu obsługi klienta w celu uzyskania pomocy technicznej, rozmowy telefoniczne lub sesje czatu z naszymi przedstawicielami mogą być monitorowane lub rejestrowane. Opinie, posty i recenzje użytkownika będą używane do wprowadzania ulepszeń naszych produktów i usług.

Przeglądanie witryn internetowych. Informacje dotyczące odwiedzin w naszych witrynach internetowych oraz wzorców ich przeglądania.  Mogą one obejmować dane dotyczące urządzenia, w tym adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki oraz ustawienia regionalne i językowe. To zagadnienie zostało dokładniej opisane w sekcji zatytułowanej „Dostępne opcje związane z plikami cookie, internetowymi sygnałami nawigacyjnymi i prywatnością” poniżej. Gromadzimy te informacje, aby określać takie kwestie, jak liczba osób odwiedzających różne części naszych witryn internetowych, personalizować środowisko pracy w naszych witrynach i dostosowywać nasze interakcje z użytkownikiem.

Produkty. Określone produkty firmy Xerox gromadzą dane, takie jak rejestracja produktów, odczyty liczników, poziomy materiałów eksploatacyjnych, konfiguracja i ustawienia sprzętu, wersja oprogramowania i kody błędów.  Firma Xerox używa tych informacji w celu ulepszania produktów, dokonywania rozliczeń, generowania raportów, uzupełniania materiałów eksploatacyjnych i świadczenia usług pomocy technicznej.

Źródła zewnętrzne. Gromadzimy również dane od innych firm. Źródła zewnętrzne mogą zmieniać się wraz z upływem czasie, ale są to źródła uznawane przez nas za wiarygodne, które mogą być dostępne publicznie albo dostępne na zasadach komercyjnych. Przykłady źródeł:

 • Brokerzy danych, od których kupujemy dane demograficzne uzupełniające dane gromadzone przez nas;
 • Sieci społecznościowe, gdy użytkownik przyznaje produktowi firmy Xerox prawa dostępu do swoich danych w co najmniej jednej sieci;
 • Wyznaczone jednostki w obrębie firmy lub przedsiębiorstwa (takie jak pracownicy działu IT), które biorą udział w świadczeniu usług dla użytkownika;
 • Partnerzy, którym oferujemy usługi firmowane lub którzy są zaangażowani we wspólne działania marketingowe. Jeśli użytkownik kupuje usługi lub produkty firmy Xerox od partnera firmy Xerox, możemy otrzymywać określone informacje dotyczące jego zakupu od tego partnera;
 • Agencje ds. zapobiegania nadużyciom finansowym lub agencje sporządzające sprawozdania dotyczące kredytów w nawiązaniu do określania kredytów oraz
 • Publicznie dostępne źródła, takie jak otwarte bazy danych instytucji rządowych, lub inne dane w domenie publicznej.

Jak używamy danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe za zgodą użytkownika, zgodnie z wymaganiami prawa lub w celu działania zgodnie z autentycznymi interesami firmy Xerox, w tym w celu wykonywania następujących czynności: (i) udostępnianie użytkownikowi produktów i usług; (ii) zarządzanie i administrowanie firmą oraz jej działaniem; (iii) spełnianie naszych zobowiązań kontraktowych i prawnych; (iv) prowadzenie bezpośredniej działalności marketingowej; (v) zapobieganie naruszeniom oraz (vi) ochrona bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów.

Dane osobowe przesyłane w ramach działalności biznesowej mogą być scalane z dostępnymi katalogami biznesowych baz danych. Firma Xerox używa danych osobowych do:

 • odpowiadania na pytania użytkownika i komunikacji z nim;
 • świadczenia pomocy technicznej dla klientów;
 • udostępniania wiadomości, aktualizacji lub pomocnych porad dotyczących produktów i usług firmy Xerox;
 • umożliwiania dokonywania zakupów internetowych;
 • informowania użytkownika o promocjach specjalnych i prowadzenia innej działalności reklamowej;
 • zezwalania użytkownikowi na rejestrowanie się w usługach online;
 • tworzenia relacji partnerskich ze sprzedawcami;
 • otrzymywania i oceniania zgłoszeń o pracę;
 • dostosowywania, analizowania i ulepszania naszych produktów, usług, technologii, komunikacji i relacji z użytkownikiem;
 • dostarczania produktów i usług na żądanie użytkownika;
 • powiadamiania użytkownika o kwestiach administracyjnych dotyczących używanych przez niego produktów i usług firmy Xerox oraz
 • w przypadku połączenia lub przejęcia firmy Xerox lub znaczącej części jej zasobów — do ujawniania lub przekazywania danych osobowych odpowiednio do podmiotu kontynuującego działalność lub dokonującego zakupu.

Jak udostępniamy dane osobowe

Dane osobowe są udostępniane w razie konieczności ukończenia transakcji lub dostarczenia produktu lub usługi, których użytkownik zażądał lub które autoryzował. Jeśli na przykład użytkownik poda dane płatności w celu dokonania zakupu, udostępnimy te dane płatności bankom i innym jednostkom, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe, a także na potrzeby zapobiegania nadużyciom finansowym oraz zmniejszania ryzyka kredytowego.

Udostępniamy dane osobowe jednostkom stowarzyszonym i zależnym firmy Xerox w celu efektywnego zarządzania naszą działalnością biznesową. Ponadto udostępniamy dane osobowe dostawcom lub agentom działającym w naszym imieniu dla celów opisanych w ramach niniejszych zasad lub w umowie z użytkownikiem. Na przykład firmy, które zatrudniamy w celu świadczenia pomocy technicznej dotyczącej usług dla klientów lub obsługi konserwacji i serwisowania produktów za pośrednictwem naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych do realizowania tych funkcji. W takich przypadkach zgodnie z umową firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i prywatności danych, a także nie mogą używać otrzymanych od nas danych osobowych do innych celów. Możemy również ujawniać dane osobowe jako część transakcji firmowej, takiej jak przejęcie lub sprzedaż zasobów.

Na koniec prześlemy lub ujawnimy dane osobowe w dobrej wierze, jeśli jest to niezbędne w celu:

 • Postępowania zgodnie z obowiązującym prawem lub brania udziału w obowiązującej procedurze prawnej, w tym wykonywanej przez organy ochrony porządku publicznego lub inne agencje rządowe;
 • Chronienia naszych klientów, na przykład przez zapobieganie próbom oszukania użytkowników naszych produktów lub przez pomoc w zapobieganiu utracie życia lub poważnego uszkodzenia ciała przez jakąkolwiek osobę; lub
 • Zachowania i utrzymania bezpieczeństwa naszych produktów, w tym przez zapobieganie atakom lub ich zatrzymywanie w naszych sieciach lub systemach komputerowych.

Gdzie przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe zebrane przez firmę Xerox mogą być przesyłane do, przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika, Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, w którym znajdują się placówki firmy Xerox, jej jednostek zależnych, stowarzyszonych, podwykonawców, agentów lub partnerów.  Zgodnie z umową nasze jednostki zależne, stowarzyszone, podwykonawcy, agenci i partnerzy muszą chronić wszystkie otrzymywane od nas dane osobowe, a także nie mogą używać danych osobowych dla celów innych niż świadczenie usług zgodnie z instrukcjami firmy Xerox. Podejmujemy również działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony podczas wszelkich operacji transferu danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Nasze wytyczne dotyczące zachowania poufności informacji są corocznie przekazywane pracownikom firmy Xerox jako część naszego obowiązkowego programu szkoleniowego. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że dane zbierane na mocy niniejszych zasad zachowania poufności informacji są przetwarzane zgodnie z postanowieniami tych zasad i wymaganiami obowiązującego prawa bez względu na lokalizację danych.  Czasami przesyłamy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do innych krajów. W takiej sytuacji używamy szeregu mechanizmów prawnych, w tym umów, aby pomóc w zapewnieniu, że wszelkie wymagane prawa i metody zostaną zastosowane do danych użytkownika.

Okres przechowywania

Firma Xerox zachowuje dane osobowe, tak długo, jak jest to potrzebne do udostępniania produktów oraz realizowania usług i transakcji zleconych przez użytkownika, a także dla innych istotnych celów, takich jak zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi, rozstrzyganie sporów oraz egzekwowanie naszych umów. Rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą być różne. Kryteria używane do określania okresów przechowywania obejmują: (i) czas, przez który dane osobowe będą potrzebne do udostępniania naszych produktów lub zarządzania działaniem naszej firmy; (ii) wskazanie, czy dane osobowe są poufne oraz (iii) wskazanie, czy firma Xerox ma prawne, umowne lub podobne zobowiązanie do przechowywania danych.

Prawa użytkownika dotyczące danych osobowych

Użytkownik ma dostępne do wyboru opcje dotyczące gromadzonych przez nas danych. Użytkownik poproszony o podanie danych osobowych może odmówić. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się nie podawać danych niezbędnych do udostępnienia produktu lub funkcji, może on nie być w stanie używać tego produktu lub funkcji.

 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie użytkownika, ma on prawo do wycofania zgody na przyszłe przetwarzanie w dowolnym momencie;
 • Jeśli ma to zastosowanie, użytkownik ma prawo zażądać od nas: (i) dostępu do danych osobowych i możliwości ich otrzymania, (ii) przesłania danych osobowych oraz (iii) skorygowania lub usunięcia danych osobowych;
 • Użytkownik ma również prawo do odrzucenia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Użytkownik ma prawo do odmowy udziału w kampaniach marketingu bezpośredniego oraz
 • Użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu regulacyjnego lub urzędu ds. ochrony danych.

Użytkownik może skontaktować się z firmą Xerox, aby sprawdzić dokładność swoich danych osobowych lub aby zażądać zaktualizowania lub usunięcia informacji, wysyłając wiadomość na adres ethics@xerox.com. W wierszu tematu należy wpisać wyraz „Access” (Dostęp) i przekazać nam szczegóły żądania w treści wiadomości. Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem działu Xerox Ethics Helpline pod numerem 1-866-XRX-0001. Firma Xerox zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości użytkownika oraz zmodyfikowania zakresu i liczby żądań.  W niektórych przypadkach żądanie użytkownika może zostać odrzucone jako wyjątek prawny lub w sytuacji, gdy spełnienie takiego żądania jest niezgodne z prawem.

Dzieci

Firma Xerox nie kieruje żadnej części swojej witryny internetowej do dzieci w wieku poniżej 13 lat (lub w wieku, który według prawa lokalnego definiuje osobę jako dziecko, jeśli wiek ten jest wyższy), świadomie nie gromadzi danych osobowych dzieci ani nie przeznacza swojej witryny internetowej ani produktów dla dzieci.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma Xerox zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika i sprawuje ścisłą kontrolę nad dostępem do tych danych.  Wykorzystujemy uzasadnione i właściwe procedury fizyczne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczania gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.  Tylko autoryzowani pracownicy firmy Xerox oraz jej jednostek zależnych, stowarzyszonych, agentów i partnerów mogą obsługiwać informacje przesyłane do firmy Xerox.

W witrynach internetowych firmy Xerox dane osobowe są przechowywane w środowiskach chronionych hasłami na serwerach, które podlegają zasadom, standardom i procedurom firmy Xerox w zakresie zachowania bezpieczeństwa informacji. Używamy wielu różnych technologii i procedur z dziedziny bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przez nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Na przykład przechowujemy dane osobowe przekazane przez użytkownika w systemach komputerowych z ograniczonym dostępem, które znajdują się w kontrolowanych obiektach. W przypadku transmisji poufnych danych osobowych, takich jak hasła, za pośrednictwem Internetu, chronimy te dane, używając szyfrowania.

Aby zapewnić, że użytkownik będzie mógł bez obaw dokonywać zakupów w witrynach firmy Xerox, Xerox zabezpiecza przesyłane w trybie online informacje dotyczące kart kredytowych, używając standardowej branżowej tokenizacji lub technologii szyfrowania.

Nasi agenci i partnerzy chronią dane osobowe

Jeśli podasz dane osobowe firmie Xerox, może okazać się konieczne przekazanie tych danych do naszych jednostek zależnych, stowarzyszonych, agentów lub partnerów, którzy będą realizować zamówienia lub świadczyć usługi. Xerox wymaga, aby jej jednostki zależne, stowarzyszone, agenci i partnerzy chronili prywatność danych osobowych w takim samym stopniu, co firma Xerox.

Dostępne opcje związane z plikami cookie, internetowymi sygnałami nawigacyjnymi i prywatnością

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub urządzeniu przenośnym przez odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe. Są one powszechnie używane do zwiększania efektywności działania witryn internetowych, a także do dostarczania informacji właścicielom witryny. Pliki cookie są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie internetowej rozpoznawanie urządzenia, co pozwala na efektywne przechodzenie między stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz zwiększanie ogólnej wydajności środowiska pracy użytkownika.

Jak firma Xerox używa plików cookie?

Firma Xerox używa plików cookie w celu rozpoznawania powtarzających się odwiedzin naszych witryn internetowych oraz obsługi zakupów online i nawigacji w Internecie. Pliki cookie umożliwiają przechowywanie kraju i języka użytkownika oraz losowo przypisanego identyfikatora sesji. W niektórych przypadkach pliki cookie przechowują nazwę sklepu i informacje adresowe, aby użytkownik nie musiał ponownie wprowadzać tych informacji w wielu formularzach.

Informacje z plików cookie gromadzone przez firmę Xerox pomagają nam śledzić liczbę osób odwiedzających nasze witryny internetowe wraz z upływem czasu i określać, czy były to wizyty nowe, czy powtórzone.

Firma Xerox współpracuje również z zewnętrznymi partnerami reklamowymi, którzy używają plików cookie w celu dostarczania reklam firmy Xerox w innych witrynach internetowych oraz mierzenia wydajności kampanii marketingowych.  Na przykład używamy usługi Google Analytics do śledzenia użycia i aktywności witryny internetowej.  Przeczytaj więcej na temat sposobu używania informacji użytkownika przez usługę Google Analytics tutaj.

Co to jest internetowy sygnał nawigacyjny?

Internetowy sygnał nawigacyjny to obraz elektroniczny, które może służyć do rozpoznawania pliku cookie na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu, gdy użytkownik przegląda stronę internetową lub pocztę e-mail.

Jak firma Xerox używa internetowych sygnałów nawigacyjnych?

Firma Xerox i nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą używać internetowych sygnałów nawigacyjnych w naszych witrynach internetowych, naszych wiadomościach e-mail i naszych reklamach w innych witrynach internetowych w celu mierzenia efektywności naszych witryn internetowych i naszych reklam. Na przykład internetowe sygnały nawigacyjne mogą liczyć osoby odwiedzające nasze witryny internetowe z poziomu danej reklamy lub osoby, które otworzyły wiadomość e-mail albo wykonały związane z nią czynności.

Czy można blokować pliki cookie i internetowe sygnały nawigacyjne?

Tak, możliwość włączania, wyłączania lub usuwania plików cookie można kontrolować za pośrednictwem przeglądarki witryn internetowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w menu pomocy aplikacji przeglądarki. Jeśli użytkownik zablokuje użycie plików cookie, nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji witryn internetowych firmy Xerox, w tym koszyka i usług zarządzania kontem internetowym. Wyłączając pliki cookie, można ustawić niektóre internetowe sygnały nawigacyjne jako bezużyteczne.

Łącza do witryn internetowych firm innych niż Xerox

Inne witryny internetowe, do których można uzyskiwać dostęp za pośrednictwem naszej witryny, na przykład za pomocą przycisków mediów społecznościowych lub innych łączy, mogą gromadzić określone informacje o użytkowniku powiązane z użyciem plików cookie, internetowych sygnałów nawigacyjnych i innych funkcji. Nie mamy dostępu do plików cookie ani innych funkcji, których mogą używać witryny internetowe innych firm, ani ich nie kontrolujemy, a stosowane w tych witrynach innych firm praktyki dotyczące informacji nie zostały uwzględnione w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji. Aby zrozumieć sposoby działania witryn innych firm, należy zapoznać się z ich zasadami ochrony prywatności i ustawieniami.

Opcje wyboru w zakresie prywatności: Jak firma Xerox używa reklam opartych na zainteresowaniach?

Witryny internetowe współpracują z reklamodawcami w trybie online, aby gromadzić informacje o osobach odwiedzających w celu prezentowania im bardziej użytecznych i właściwych reklam. To zjawisko jest znane jako reklama oparta na zainteresowaniach lub reklama behawioralna online. Firma Xerox i nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą używać plików cookie i internetowych sygnałów nawigacyjnych, aby dostarczać oparte na zainteresowaniach reklamy, które są właściwe i ukierunkowane na naszych klientów i potencjalnych klientów. W przypadku dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach firma Xerox stosuje się do programu Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (Program samoregulacji zasad reklamy behawioralnej online).

Jakie informacje są gromadzone w witrynach internetowych firmy Xerox w przypadku reklamy opartej na zainteresowaniach?

Firma Xerox i jej zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą używać plików cookie lub sygnałów reklamowych, aby gromadzić informacje dla celów związanych z reklamą opartą na zainteresowaniach na podstawie odwiedzin użytkownika w witrynie Xerox.com i innych witrynach internetowych. Te pliki cookie identyfikują strony oglądane przez użytkownika, klikane łącza i reklamy, inne działania wykonywane w tych witrynach internetowych oraz witrynę odsyłającą. Podobnie reklamodawcy internetowi używają plików cookie w celu dostarczania użytkownikowi reklam innych niż związane z firmą Xerox w oparciu o jego wizyty w witrynie Xerox.com i innych witrynach internetowych.

Czy mogę kontrolować moje dane związane z reklamami opartymi na zainteresowaniach, które gromadzą witryny internetowe firmy Xerox?

Tak, firma Xerox udostępnia narzędzie umożliwiające odmowę zgody na gromadzenie danych przez firmy działające zgodnie z programem Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising.

Preferencje dotyczące komunikacji

Firma Xerox może wysyłać do użytkownika komercyjne wiadomości e-mail reklamujące nasze produkty i usługi. Użytkownik może również subskrybować różne elementy komunikacji dotyczącej produktów i usług w naszych witrynach internetowych. Jeśli użytkownik otrzyma od firmy Xerox komercyjną wiadomość i będzie chciał zrezygnować z otrzymywania poczty tego typu w przyszłości, może anulować subskrypcję pod adresem www.xerox.com/unsubscribe lub za pośrednictwem opcji „opt-out” (wycofanie zgody) dostępnej w komunikacji. Wniosek o anulowanie subskrypcji można również wysłać na następujący adres:

Marketing Privacy Preferences
Xerox Corporation
Marketing Manager
27063 SW Canyon Creek Road,
Building 63 MS 7063-630,
Wilsonville, OR 97070

Ta opcja anulowania subskrypcji nie odnosi się do komunikacji prowadzonej głównie dla celów związanych z administrowaniem realizacją zamówień, umowami, pomocą techniczną, ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów, aktualizacjami oprogramowania lub innymi informacjami administracyjnymi lub transakcyjnymi, które z natury nie mają charakteru promocyjnego.

Kontakt z firmą Xerox

Firma Xerox zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących poufności informacji oraz sposobów gromadzenia lub użytkowania danych osobowych użytkowników. Zapytania i wątpliwości związane z niniejszymi zasadami zachowania poufności informacji i prawami przysługującymi użytkownikowi na podstawie prawa dotyczącego prywatności informacji można kierować do działu Xerox Business Ethics and Compliance Office.

Aby zgłosić zapytania lub wątpliwości do działu Business Ethics and Compliance Office, należy skontaktować się z pracownikami serwisu Xerox Ethics Helpline. Serwis Xerox Ethics Helpline może działać w sposób poufny i anonimowy, jeśli zajdzie taka potrzeba, i jest dostępny w trybie online lub pod bezpłatnym numerem przedstawionym poniżej.

Użytkownik może również wysłać do nas korespondencję na następujący adres pocztowy:

Xerox Corporation
Xerox Business Ethics and Compliance Office
201 Merritt 7
Norwalk, CT 06851-1056
USA

Xerox Limited jest naszym przedstawicielem w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii:
Xerox Limited, Riverview, Oxford Road, Uxbridge, UB8 1HS, UK
Jednostki stowarzyszone firmy Xerox w kraju lub regionie użytkownika można znaleźć tutaj.

W razie pytań dotyczących produktów lub usług firmy Xerox użytkownik może zadzwonić do nas pod bezpłatny numer 1-800-ASK-XEROX lub 1-800-275-9376.  Dalsze informacje kontaktowe są dostępne w witrynie www.xerox.com, jeśli użytkownik ma pytania dotyczące pomocy technicznej, sprzedaży, informacji firmowych, stypendiów, badań i innowacji lub usług.

Aktualizacje zasad

Firma Xerox zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszych zasad. Jeśli wprowadzimy zmiany, skorygujemy niniejsze zasady zachowania poufności informacji, aby uwzględnić te zmiany, i zmienimy datę rozpoczęcia obowiązywania zasad.
Data rozpoczęcia obowiązywania zasad: 1 maja 2018 r.

Co zostało zmienione w ramach tej aktualizacji?
Niniejsze zasady zachowania poufności informacji zostały zaktualizowane w celu uwzględnienia zmian europejskich regulacji dotyczących ochrony danych.