Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Zarządzanie i polityka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Xerox

Organizacja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju firmy Xerox (BHP i OŚ) zapewnia zgodność w ramach całej firmy z polityką Xerox dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Stosowany przez nas model zarządzania osiągnięciem tego celu obejmuje wyraźnie zdefiniowane cele, pojedynczy zestaw globalnych standardów oraz proces audytowy zapewniający zgodność z niniejszymi wymaganiami. Zarządzanie i polityka BHP i OŚ przyjęte w 1991 roku tworzą podstawy naszego programu przodownictwa w zakresie ochrony środowiska.

Zasady BHP i OŚ są integralnym elementem naszych procesów planowania biznesowego, podejmowania decyzji, monitorowania efektywności i zarządzania. Zależy nam na ustalaniu ambitnych celów, konsekwentnej pracy nad ich realizacją i stałym doskonaleniu. Realizowanie procesów BHP i OŚ leży w gestii ścisłego zarządu. Każdy pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za rozumienie i wspieranie zasad BHP i OŚ, aktywny udział w programach szkoleniowych i własny wkład w realizację naszych celów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Polityka BHP i OŚ Xerox:

Xerox Corporation zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz standardami Xerox z zakresu BHP i ochrony środowiska.

 • stosowanie odpowiednich środków w celu ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, dostawców i sąsiadów przed niedopuszczalnym ryzykiem;

 • Stosowanie odpowiednich środków w celu zapobiegania wypadkom w pracy i chorobom zawodowym; zapewnienie pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

 • Aktywne podejmowanie niezbędnych działań pozwalających identyfikować, oceniać i łagodzić wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo przed podjęciem nowej aktywności lub projektu w fazie projektowania i realizacji produktów i usług, a także w ramach fuzji i przejęć.

 • Stosowanie odpowiednich środków w celu eliminowania niedopuszczalnych zagrożeń w naszych obiektach, produktach, usługach i procesach.

 • Dążenie do stałego doskonalenia systemu zarządzania wpływem na środowisko przez ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów i norm oraz wdrażanie procesów pomagających oszczędzać wodę i inne surowce naturalne, chronić bioróżnorodność i zapobiegać deforestacji, eliminować substancje toksyczne i niebezpieczne, zapobiegać szkodliwym emisjom oraz odzyskiwać, wielokrotnie używać i ponownie przetwarzać produkty i materiały.

 • Osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto.

 • Dążenie do stałego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem przez ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów i norm oraz wdrażanie procesów i programów zapobiegawczych pomagających obniżać ryzyko obrażeń, chorób, wypadków śmiertelnych i szkód majątkowych.

 • Odgrywanie pionierskiej roli i wykazywanie innowacyjności w przeciwdziałaniu zmianom klimatu przez ograniczanie emisji dwutlenku węgla związanej z naszą działalnością, dystrybucją, logistyką, produktami i usługami.

 • Pomaganie pracownikom, klientom, dostawcom i partnerom w rozpoznawaniu wpływu ich aktywności na środowisko oraz ich roli i zakresu odpowiedzialności w dążeniu do bardziej zrównoważonych procedur operacyjnych.

 • Wymaganie od dostawców zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz standardami Xerox z zakresu BHP i ochrony środowiska.

Podpisana polityka BHP i OŚ (PDF)

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny oraz zrównoważonego rozwoju w zakładach Xerox, a także na temat postępów w realizacji naszych zobowiązań, przeczytaj rozdziały Środowisko i Ewolucja w organizacji pracy w naszym raporcie na temat korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.

Udostępnij