Zarządzanie i polityka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Xerox

Organizacja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju firmy Xerox (BHP i OŚ) zapewnia zgodność w ramach całej firmy z polityką Xerox dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Stosowany przez nas model zarządzania osiągnięciem tego celu obejmuje wyraźnie zdefiniowane cele, pojedynczy zestaw globalnych standardów oraz proces audytowy zapewniający zgodność z niniejszymi wymaganiami. Zarządzanie i polityka BHP i OŚ przyjęte w 1991 roku tworzą podstawy naszego programu przodownictwa w zakresie ochrony środowiska.

Polityka BHP i OŚ Xerox:

Polityką Xerox Corporation jest:

  • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, prawami i standardami Xerox z zakresu BHP i ochrony środowiska;
  • podjęcie odpowiednich kroków w celu ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, dostawców i sąsiadów przed niedopuszczalnym ryzykiem;
  • podjęcie odpowiednich kroków w celu zapobiegania obrażeniom i chorobom związanym z miejscem pracy; zapewnienie pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy;
  • ocena wpływu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo przed rozpoczęciem nowego działania lub projektu;
  • poznanie wpływu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo podczas projektowania i nabywania produktów oraz usług;
  • eliminowanie niedopuszczalnego ryzyka z obiektów, produktów, usług i procesów;
  • dążenie do nieustannego doskonalenia własnego systemu dbałości o środowisko i ochrony zasobów naturalnych, eliminowanie stosowania toksycznych i niebezpiecznych substancji, zapobieganie zanieczyszczeniom; odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie materiałów, recykling; oraz
  • wymaganie od dostawców zgodności z obowiązującymi przepisami, prawami i standardami Xerox z zakresu BHP i ochrony środowiska.

Podpisana polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (BHP i OŚ) (PDF, 18 KB)

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zrównoważonym rozwojem przez firmę Xerox, a także naszego postępu w realizacji zobowiązań, zapraszamy do zapoznania się z kwestią zarządzania ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zrównoważonym rozwojem w ramach Raportu Globalnego Obywatelstwa.