Przejdź do treści zasadniczej W razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.
A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Zarządzanie i polityka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Xerox

Organizacja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju firmy Xerox (BHP i OŚ) zapewnia zgodność w ramach całej firmy z polityką Xerox dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Stosowany przez nas model zarządzania osiągnięciem tego celu obejmuje wyraźnie zdefiniowane cele, pojedynczy zestaw globalnych standardów oraz proces audytowy zapewniający zgodność z niniejszymi wymaganiami. Zarządzanie i polityka BHP i OŚ przyjęte w 1991 roku tworzą podstawy naszego programu przodownictwa w zakresie ochrony środowiska.

Polityka BHP i OŚ Xerox:

Xerox Corporation zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

  • zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz standardami Xerox z zakresu BHP i ochrony środowiska;

  • stosowanie odpowiednich środków w celu ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, dostawców i sąsiadów przed niedopuszczalnym ryzykiem;

  • stosowanie odpowiednich środków w celu zapobiegania wypadkom w pracy i chorobom zawodowym; zapewnienie pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy;

  • ocena wpływu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo przed rozpoczęciem nowego działania lub projektu;

  • poznanie wpływu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo podczas projektowania i nabywania produktów oraz usług;

  • eliminowanie niedopuszczalnych zagrożeń w naszych obiektach, produktach, usługach i procesach;

  • dążenie do nieustannego doskonalenia naszego systemu dbałości o środowisko i ochrony zasobów naturalnych, eliminowanie stosowania toksycznych i niebezpiecznych substancji, zapobieganie zanieczyszczeniom; odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie materiałów, recykling;

  • zapobieganie zmianom klimatu przez ograniczanie śladu węglowego naszych ośrodków, produktów i usług oraz

  • wymaganie od dostawców zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz standardami Xerox z zakresu BHP i ochrony środowiska.

Podpisana polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (BHP i OŚ) (PDF)

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny oraz zrównoważonego rozwoju w zakładach Xerox, a także na temat postępów w realizacji naszych zobowiązań, przeczytaj rozdziały Środowisko i Ewolucja w organizacji pracy w naszym raporcie na temat korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.

Udostępnij