Przejdź do treści zasadniczejW razie pytań dotyczących ułatwień dostępu należy zapoznać się z treścią odpowiedniego oświadczenia (po kliknięciu) albo skontaktować się z nami.

A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Zarządzanie i polityka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Xerox

Organizacja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju firmy Xerox (BHP i OŚ) zapewnia zgodność w ramach całej firmy z polityką Xerox dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Stosowany przez nas model zarządzania osiągnięciem tego celu obejmuje wyraźnie zdefiniowane cele, pojedynczy zestaw globalnych standardów oraz proces audytowy zapewniający zgodność z niniejszymi wymaganiami. Zarządzanie i polityka BHP i OŚ przyjęte w 1991 roku tworzą podstawy naszego programu przodownictwa w zakresie ochrony środowiska.

Polityka BHP i OŚ Xerox:

Xerox Corporation zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

  • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz standardami Xerox z zakresu BHP i ochrony środowiska.

  • stosowanie odpowiednich środków w celu ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, dostawców i sąsiadów przed niedopuszczalnym ryzykiem;

  • Stosowanie odpowiednich środków w celu zapobiegania wypadkom w pracy i chorobom zawodowym; zapewnienie pracownikom bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

  • Ocena wpływu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo przed podjęciem nowej aktywności lub projektu. Analizowanie wpływu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo w fazie projektowania i realizacji produktów i usług, a także w ramach fuzji i przejęć.

  • Stosowanie odpowiednich środków w celu eliminowania niedopuszczalnych zagrożeń w naszych obiektach, produktach, usługach i procesach.

  • Dążenie do stałego doskonalenia systemu zarządzania wpływem na środowisko przez wyznaczanie celów i norm i wdrażanie procesów mających zapewnić oszczędność wody i innych surowców naturalnych, ochronę bioróżnorodności i zapobieganie deforestacji, eliminowanie substancji toksycznych i niebezpiecznych, zapobieganie szkodliwym emisjom oraz odzyskiwanie, wielokrotne używanie i recykling produktów i materiałów.

  • Odgrywanie pionierskiej i innowacyjnej roli w przeciwdziałaniu zmianom klimatu przez ograniczanie emisji dwutlenku węgla związanej z naszą działalnością, dystrybucją/logistyką, produktami i usługami.

  • Wymaganie od dostawców zgodności z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz standardami Xerox z zakresu BHP i ochrony środowiska.

Podpisana polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (BHP i OŚ) (PDF)

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny oraz zrównoważonego rozwoju w zakładach Xerox, a także na temat postępów w realizacji naszych zobowiązań, przeczytaj rozdziały Środowisko i Ewolucja w organizacji pracy w naszym raporcie na temat korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.

Udostępnij