Zapobieganie powstawaniu odpadów i zarządzanie nimi

Xerox jest zaangażowany w tworzenie w zakładach, które nie tworzą odpadów, produktów bezodpadowych, które pomagają klientom w zmniejszeniu ilości odpadów. Naszym celem jest projektowanie produktów, opakowań i materiałów eksploatacyjnych, które stanowią przykład efektywnego wykorzystywania zasobów, minimalizacji ilości odpadów, wtórnego wykorzystania materiału, o ile to możliwe, a także recyklingu, gdy ponowne wykorzystanie nie jest możliwe. Wszystkie produkty Xerox zawierają 0-5% tworzyw sztucznych uzyskanych z recyklingu odpadów poużytkowych. W odniesieniu do wszystkich nowych produktów wprowadzanych na rynek UE części zamienne będą dostępne co najmniej przez 5 lat od daty zakończenia wytwarzania produktu.
Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych Xerox
 • W ramach programu zbiórki i ponownego użycia lub recyklingu Xerox Green World Alliance, realizowanego w partnerstwie z naszymi klientami, każdego roku zwracane są do ponownego użycia lub recyklingu miliony wkładów i zasobników na toner.
 • Wstępnie uiszczone opłaty pocztowe oraz opakowania nowych materiałów eksploatacyjnych ułatwiające zwracanie zużytych elementów do recyklingu, gdzie ponad 90% elementów jest ponownie wykorzystywana lub poddawana recyklingowi.
Systemy, w których nie używa się wkładów
 • Urządzenia oparte na technice stałego atramentu Xerox wykorzystują zamiast wkładów niewielkie, nietoksyczne wkłady stałego atramentu, co ogranicza ilość odpadów.
 • Pozwala to na zmniejszenie ilości odpadów biurowych o 90% w porównaniu do podobnych kolorowych urządzeń laserowych.
Program zbiórki i recyklingu produktów Xerox
 • Xerox jest pionierem w zakresie regeneracji, ponownego wykorzystania i recyklingu sprzętu biurowego. Nasze urządzenia są zaprojektowane z myślą o łatwym demontażu i niezawodności, mniejszej liczbie części, a ich zawarte w nich substancje chemiczne są kontrolowane.
 • Xerox wybiera dostawców, którzy świadczą usługi w zakresie recyklingu i pozbywania się odpadów. Proces audytowy zapewnia bezpieczeństwo praktyk dostawców, ich przyjazność dla środowiska i zgodność z uregulowaniami.
 • Starania koncernu Xerox w zakresie regeneracji i recyklingu (PDF) sprawiły, że od 1991 roku na wysypiska nie trafiło ponad 900 tys. ton odpadów.
Zakłady, które nie tworzą odpadów
 • Od wczesnych lat '90 XX wieku koncern Xerox dąży do stworzenia fabryki, która nie tworzy odpadów.
 • Ta inicjatywa pomaga we wdrożeniu światowego systemu zarządzania ochroną środowiska zgodnego z normą ISO 14001, a także w osiągnięciu wskaźnika recyklingu materiałów bezpiecznych na poziomi 92%. Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzamy ochroną środowiska.
Partnerzy Xerox
 • Xerox uczestniczy w programie EPA National Environmental Performance Track – partnerstwie, które wyróżnia najlepsze działania w dziedzinie ochrony środowiska w uczestniczących w programie zakładach w USA. Doroczne raporty EPA prezentujące wyniki koncernu Xerox
 • W 2008 roku Xerox uzyskał jako firma tytuł lidera w kategorii Performance Track Corporate. Xerox jest piątą firmą w historii i pierwszą skupioną na nowoczesnej technologii, która uzyskała tytuł lidera.