Zdroje pro rozvoj byznysu
Zùstaòte ve spojení
Dovolte nám informovat vás o nových nabídkách v oblasti rozvoje podnikání Xerox
Contact Xerox

Rozvoj podnikání v digitálním tisku

Xerox ProfitAccelerator®

Vše, co potøebujte k rùstu svého podnikání s digitálním tiskem

Rozvíjejte své podnikání s digitálním tiskem prostøednictvím zdrojù spoleènosti Xerox

Xerox ProfitAccelerator® je robustní sadou nástrojù a programù navržených k maximalizaci vaší investice do podnikání s digitálním tiskem. Spojuje bezkonkurenèní zkušenost s digitálním tiskem spoleènosti Xerox a expertízu svìtové kvality.

Naši konzultanti pro rozvoj podnikání vám ukáží, jak vybudovat úspìšné podnikání s digitálním tiskem s oceòováním, plánováním rozvoje, prodejními tréninky atd. To vše prostøednictvím osobního kontaktu nebo webináøù.

Tato robustní podpora jde ruku v ruce s jediným cílem a tím je rùst vašeho podnikání.

Nabízíme vše, co potøebujete ke startu vašeho podnikání s digitálním tiskem

  • nástroje, které vám pomohou vytvoøit obchodní plán a vypoèítat návratnost investice
  • šablony, pøíruèky a vzory, které vám pomohou vytváøet nové aplikace
  • školení, webináøe a konzultace k edukaci vašeho personálu
  • knihy, magazíny a brožury, které vás seznámí s posledními trendy digitálního tisku.

Multikanálová komunikace

Množství komunikaèních kampaní, které využívají nìkolik kanálù jako tisk, mobilní telefony, sociální sítì a online, roste. Podle spoleènosti InfoTrends, která provedla pøíslušnou studii, nejde jen o hype. Tento trend je obrovskou pøíležitostí pro poskytovatele tiskových služeb, kteøí zajišují multikanálovou komunikaci.

more resources for Direct Mail / Marketing
Plánovaè ROI pøímého marketingu ProfitQuick Plánovaè ROI pøímého marketingu ProfitQuick (softwarový nástroj)
Mocný marketingový nástroj, který byl navržen pro demonstraci a projektování kompletní návratnosti investice (ROI) pøímé marketingové kampanì nebo programu. Není to jen další kalkulátor, jde o pokroèilého poskytovatele skuteèných projekcí a výsledkù pro vyhodnocení efektivity vašich projektù v pøímém marketingu. Poskytne vám možnost srovnat kampanì a zhodnotit riziko.

Stáhnout brožuru (PDF) 
Konzultanèní služby pro rozvoj aplikací pøímého marketingu Konzultanèní služby pro rozvoj aplikací pøímého marketingu
Naše konzultaèní služby pro rozvoj aplikací pøímého marketingu pomohou vašim prodejním a operaèním týmùm pochopit, jak správnì identifikovat, zachytit a škálovat pøíležitosti v oblasti pøímého marketingu a jak efektivnì implementovat workflow reklamních letákù ve vaší spoleènosti.

Jak prodávat reklamní letáky (PDF)
Operaèní rozhodnutí pro reklamní letáky (PDF)
Jak implementovat reklamní letáky (PDF)
Laboratorní pøípadová studie Xerox 1:1

Laboratorní pøípadové studie Xerox 1:1 New York Mets
Statistika je dùležitá v baseballu i v marketingu. Když používáte datovou reklamní poštu proti nulové personalizaci, partneøi laboratoøe Xerox 1:1 pomohli navýšit prodeje skupinových vstupenek na baseballový tým Mets o 57,2 %..

Stáhnout pøípadovou studii (PDF) 
View video 
Laboratorní pøípadová studie Xerox 1:1 Miami University
Univerzita v Miami s pomocí komunikaèních øešení využila personalizovaných, relevantních brožur a pURL k nalákání vyššího procenta studentù svázaných s univerzitou do svého programu Honors. Svùj cíl pøekroèili o 30 % a jejich tiskové náklady klesly o 29 %..

Download case study (PDF) 
View video 
Konzultanèní služby pro rozvoj podnikání Xerox vám zajistí úspìch

Naše konzultaèní služby pro rozvoj podnikání vám pomohou vybudovat úspìšné podnikání v digitálním tisku. K dispozici jsou školení, webináøe, e-Learning a konzultace na míru online nebo na vás èi u nás. Nabízíme více než jen sadu nástrojù a služeb. Xerox je vaším partnerem pro úspìch, který pomùže vašemu podnikání rùst.

more resources for Business Development Services
Sales and Marketing Services Služby prodeje a marketingu
Nastartujte rychle svùj úspìch se službami, které vám pomohou rozvinout marketingový business plán se strategiemi a taktikami, vybudovat vztahy s vlivnými agenturami a marketéry, správnì uchopit sociální média jako èást vašeho komunikaèního plánu a vytrénovat své obchodníky, aby dokázali identifikovat a zachytit ziskové pøíležitosti. Nabídka služeb zahrnuje:

Rozvoj marketingového plánu (PDF)
Rozvoj prodejního a marketingového plánu(PDF)
Trénink v oceòování (PDF)
Prodej digitálního tisku(PDF)
Prodej rùzných informací(PDF)
Prodej do vertikálních trhù(PDF)
Prodej agenturám a marketérùm(PDF)
Služby sociálních médií (PDF)
Workflow & operaèní služby Workflow & operaèní služby
Budování, integrace, automatizace a všeobecné vylepšení vašeho workflow je zásadní pro efektivní digitální tiskové operace. Naši speciálnì certifikovaní analytici, konzultantni pro rozvoj podnikání a externí sí expertù na váš trh vám poskytnou podporu:

Workshop design pro digitál (PDF)
Workshop barevného managementu(PDF)
Trénink a konzultace XMPie(PDF)
Trénink webových služeb FreeFlow (PDF)
Trénink FreeFlow VI Suite (PDF)
Produkce a design naklonìných dokumentù(PDF)
Produkèní konzultantni SmartPress (PDF)
Application Development Services Služby aplikaèního vývoje
Tyto konzultanèní služby vám pomohou s vývojem vysoce kvalitních specializovaných aplikací, která umožní rùst vašeho podnikání. Tím se pro své klienty stanete strategicky relevantnìjším. Podpora pro váš operaèní a prodejní tým v tìchto oblastech:

Workshop jak prodat reklamní poštu (PDF)
Workshop jak prodat TransPromo (PDF)
Operaèní rozhodnutí pro implementaci reklamní pošty (PDF)
Operaèní rozhodnutí pro implemetanci TransPromo (PDF)
Implementace reklamní pošty (PDF)
Implementace TransPromo (PDF)
Finanèní zdroje pro úspìch v ziiskovém podnikání s digitálním tiskem

Jak rychle dokážete generovat ROI pro své kapitálové investice? Na kterém zaøízení je nejziskovìjší digitál a offset? Jak pøejít z tradièního modelu nákladù a oceòování na hodnotový model? Jaké jsou vaše skuteèné operaèní náklady?
ProfitQuick, který odhaduje práci, plánuje podnikání a investice, vám na tyto a další otázky dá odpovìdi. Nabízíme software pro finanèní modely, pøíruèky a ohodnocení k maximalizaci vaší investice a dosažení ziskovosti.

Pro informaci, jak získat tyto finanèní zdroje, kontaktujte svého zástupce spoleènosti Xerox.