Gå till huvudinnehållKlicka för att läsa vårt tillgänglighetsmeddelande eller kontakta oss om du har frågor om tillgänglighet.

A woman with a folder sitting on a bench next to trees

Xerox regler kring miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet

Xerox EHS&S-organisation (Environment Health, Safety and Sustainability) säkerställer att hela företaget följer fastslagna riktlinjer för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet. Modellen vi använder inbegriper tydligt definierade mål, en enda uppsättning globala standarder och en granskningsprocess som säkerställer att våra krav efterlevs. Vår EHS&S-policy infördes 1991 och utgör grundvalen för vårt miljöledningsprogram.

Vi integrerar vår EHS&S-policy i affärsplanering, beslutsfattande, resultatspårning och styrningsprocesser för att se till att vi sätter ambitiösa mål, arbetar effektivt mot att uppnå dem och kontinuerligt förbättrar dem. Ansvaret för EHS&S-processen ligger hos den högsta ledningen. Varje medarbetare har ett individuellt ansvar att förstå och stötta EHS&S-policyn, att aktivt delta i utbildningsprogram och att bidra till att hjälpa oss att nå våra miljö- och säkerhetsmål.

Xerox EHS&S-policy:

Xerox Corporation har som policy att

 • uppfylla tillämpliga lagar, föreskrifter och Xerox-standarder för miljö, hälsa och säkerhet;

 • vidta lämpliga åtgärder för att skydda miljön, samt hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, kunder, leverantörer och grannar från oacceptabla risker;

 • vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador och sjukdom på arbetsplatsen; ge medarbetarna en säker och hälsosam arbetsmiljö;

 • proaktivt utföra företagsbesiktning (due diligence) för att identifiera, bedöma och mildra inverkan på miljö, hälsa och säkerhet innan starten av en ny aktivitet eller ett nytt projekt, inklusive när det gäller design och förvärv av produkter/tjänster, samt sammanslagningar och förvärv.

 • vidta lämpliga åtgärder för att eliminera oacceptabla risker från anläggningar, produkter, tjänster och processer;

 • sträva efter kontinuerliga förbättringar av sitt miljöledningssystem genom att prioritera, sätta upp mål och implementera processer för att spara på vatten och andra naturresurser, bevara biologisk mångfald och förhindra avskogning, eliminera användning av giftigt och farligt material, förhindra föroreningar, samt nyttja, återanvända och återvinna produkter och material.

 • nå nettonoll i utsläpp av växthusgaser.

 • sträva efter kontinuerliga förbättringar av sitt miljöledningssystem genom att prioritera, sätta upp mål och implementera processer för att spara på vatten och andra naturresurser, bevara biologisk mångfald och förhindra avskogning, eliminera användning av giftigt och farligt material, förhindra föroreningar, samt nyttja, återanvända och återvinna produkter och material.

 • uppvisa ledarskap och innovation för att minska belastningen på miljön genom att minska CO2-utsläpp från våra verksamheter, distribution/logistik, produkter och tjänster.

 • hjälpa medarbetare, kunder, leverantörer och partners att identifiera inverkan av deras verksamhet på miljön och deras roll och ansvar i arbetet med att skapa mer hållbara arbetsrutiner.

 • kräva att våra leverantörer uppfyller tillämpliga lagar, föreskrifter och Xerox-standarder för miljö, hälsa och säkerhet.

Underskriven EHS&S-policy (PDF)

Du kan läsa mer om Xerox policy för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet och vårt arbete för att nå våra målsättningar i avsnittet Miljö och avsnittet Skapa bättre arbetsplatser i vår rapport om samhällsansvar.

Dela