Xerox regler kring miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet

Xerox EHS&S-organisation (Environment Health, Safety and Sustainability) säkerställer att hela företaget följer fastslagna riktlinjer för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet. Modellen vi använder inbegriper tydligt definierade mål, en enda uppsättning globala standarder och en granskningsprocess som säkerställer att våra krav efterlevs. Vår EHS&S-policy infördes 1991 och utgör grundvalen för vårt miljöledningsprogram.

Xerox EHS&S-policy:

Xerox Corporation har som policy att:

  • uppfylla tillämpliga lagar, föreskrifter och Xerox-standarder för miljö, hälsa och säkerhet;
  • vidta lämpliga åtgärder för att skydda miljön, samt hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, kunder, leverantörer och grannar från oacceptabla risker;
  • vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skador och sjukdom på arbetsplatsen; ge medarbetarna en säker och hälsosam arbetsmiljö;
  • bedöma inverkan på miljö, hälsa och säkerhet innan vi påbörjar en ny aktivitet eller ett nytt projekt;
  • ha en förståelse för inverkan på miljö, hälsa och säkerhet vid utformning och förvärv av produkter och tjänster;
  • eliminera oacceptabla risker från anläggningar, produkter, tjänster och processer;
  • arbeta för att ständigt förbättra vårt miljöhanteringssystem och bevara naturliga resurser, eliminera användning av giftigt och farligt material, förhindra föroreningar, utnyttja, återanvända och återvinna;
  • minska belastningen på miljön genom att minska CO2-utsläpp from våra verksamheter, produkter och tjänster; och
  • kräva att våra leverantörer uppfyller tillämpliga lagar, föreskrifter och Xerox-standarder för miljö, hälsa och säkerhet.

Underskriven EHS&S-policy (PDF, 18 KB)

Du kan läsa mer om Xerox policy för miljö, hälsa, säkerhet och hållbarhet och vårt arbete för att nå våra målsättningar i avsnittet Miljö och avsnittet Skapa bättre arbetsplatser i vår rapport om samhällsansvar.

Dela: