80-TALISTERNA ÖVERRUMPLAR ARBETSGIVARNA
Svenska företag inte redo möta den nya generationen


, nov 22, 2006 -- En ny europeisk undersökning om utvecklingen inom arbetslivet som Xerox låtit genomföra visar att den nya generationens anställda, de som är födda på 80-talet - Millenniegenerationen - påskyndar förändringar på arbetsplatserna. Resultatet visar att viktiga områden som berör arbetsmetoder, samarbeten med kunder, leverantörer och affärspartners försummas och möter inte kraven hos den nya generationen. Millenniegenerationen vars andel av arbetskraften, år 2010, kommer att vara större än den som då utgörs av 40-talisterna. Undersökningen omfattar totalt
1 600 chefer i 16 europeiska länder. Undersökningens respondenter är verksamma inom konsultverksamhet, tryckeri, finans- och försäkringsföretag, tillverkningsindustri, medieföretag, underhållnings- and fritidsindustri, detaljist- och grossistföretag, offentlig sektor, telekom- och teletjänstföretag.

Xerox och Forrester Consultings undersökning, ‘Is Europe Ready for the Millennials?'(Är Europa redo för den nya Millenniegenerationen?),visar att stor majoritet av europeiska chefer säger sig vara medvetna om att de unga har ett nytt och annorlunda sätt att förhålla sig till och utnyttja teknik och tekniska arbetsredskap. De anger även att de svarar upp mot Milleniegenerationens sätt att vilja arbeta. Undersökningen ger dock en annorlunda bild. Det visar sig att endast ett fåtal företag använder sig av de nya arbetsredskapen och arbetskulturen som är nödvändig för att låta denna generation komma till sin rätt. Givetvis för att kunna dra fördel av Millenniegenerationen angreppssätt och erfarenhet.

- De har en tendens att röra på sig ofta. Den yngre generationen stannar i max 5 år på företaget. Jag tror att de har ett mindre behov av trygghet. När de börjar i ett projekt är de helt klara på att projektet kommer att ta slut. Personer i åldern 20 till 25 har inga långsiktiga ambitioner och därför stannar de bara ett kort tag, säger enanonym svensk chef i undersökningen.

Undersökningen visar bland annat att:
 • Svenska chefer är mer liberalt inställda till distansarbete än genomsnittet för övriga Europa.

 • Svenskar arbetar i större utsträckning flextid än genomsnittet för övriga Europa

 • 83% procent av de tillfrågade cheferna uppger att det accepterar distansarbete. Motsvarande andel för övriga Europa är 67% (i genomsnitt).

 • I genomsnitt 14% av samtliga tillfrågade företag bevakar idag diskussionsforum och bloggar. Ytterligare 17% planerar att göra det inom en treårsperiod. I Sverige är det endast 8% av de tillfrågade företagen som gör det idag och ytterligare 10% som planerar att göra det.

 • Bland de tillfrågade svenska cheferna anser hela 82% att den kommande generationen redan har påverkat sättet de ger information till sina kunder. I Europa är motsvarande siffra 67%.

 • 45% av de europeiska företagen arbetar aktivt med att samla in kundundersökningar och förslag till verksamhetsförbättringar via nätet, telefon och e-post. I Sverige är motsvarande siffra 30%.

 • Bland de tillfrågade svenska cheferna anser sig 65% ha anpassat sin marknadsföring till 80-talisterna. För Europa är siffran 47% (i genomsnitt).

-Millenniegenerationen kommer att helt förändra hur varor och tjänster väljs, utvecklas och köps in. Omdömen på bloggar och i forum kommer att bli mycket viktiga. Leverantörer och partners kommer att vara tvungna att samarbeta on-line vad gäller samtliga aspekter vid utvecklingen av en ny produkt eller tjänst. Svenska företag måste börja ta till sig Millenniegenerationen sätt att arbeta för att kunna svara mot det sätt som deras kunder och samarbetspartners vill göra affärer, säger Rob Barnes, General manager för Xerox Sverige. .

Xerox är övertygade om att Millenniegenerationen kommer att ha en avgörande betydelse inom många områden där de har en avgörande styrka – strömlinjeformning av affärsprocesser, samarbeten, hantering av kunskap och informationsspridning.

- Millenniegenerationen förväntar sig att information finns lättillgänglig och är användbar. De förväntar sig automatiska anpassningar och uppdateringar. De förväntar sig även att innehåll tillhandahålls på det mest effektiva sättet i en blandning av exempelvis text, film, musik och länkar. Allt utifrån vad som fungerar bäst. Vi har redan gjort detta möjligt genom ett antal olika applikationer och funktioner som exempelvis DocuShare som är ett webbaserat system för dokument- och innehållshantering som erbjuder samarbetsmöjligheter och stöder webbkonferenser samt funktioner som bloggar och wikis, avslutar Rob Barnes.

Förtydliganden
 • 91% av chefer över Europa ser annorlunda arbetssätt hos den nya generationen och 73% upplever att de svarar upp mot dessa nya behov.

 • Vissa sektorer anpassar sig snabbare än andra. Endast 55% av respondenterna från finansmarknaden sa att deras företag anpassat sig till kraven hos den den nya Millenniegenerationen.

 • Vissa länder är mer Millenniegenerationsvänliga än andra. Mindre än två tredjedelar av respondenterna i Finland, Danmark, Irland och Storbritannien upplever att deras företag har svarat upp mot arbetsplatskraven hos den nya Millenniegenerationen. Något som skall jämföras med tre fjärdedelar av företagen i Spanien, Belgien, Tyskland, Italien, Schweiz, Frankrike, Grekland och Portugal. Portugal visar sig vara mest Millenniegenerationsvänligt och Finland hamnar på sista plats.

 • 71% av respondenterna tror att det kommer bli en ökande andel av anställda som distansarbetar år 2010.

 • Mer än hälften av respondenterna förväntar sig en ökning av andelen anställda som som kommer att få arbetsredskap som webbaserade portaler, mobiltelefoner och bärbara datorer. Utifrån de undersökta företagen erbjuder färre än 70% dessa redskap idag till en nämnvärd andel av arbetsstyrkan.

 • Medelvärden vad gäller andvändandet av olika arbetsredskap har använts för detta pressmeddelande.
Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment avså väl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster. Verksamheten fokuserar på tre områden; små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöersamt tjänster som omfattar konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning,samt dokumentoutsourcing. Xerox har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings och utvecklingscenter i Grenoble, Frankrike. För mer information besök www.xerox.se

För ytterligare information:

Rob Barnes, General manager Xerox Sverige, 070-582 11 08 , email:rob.barnes@xerox.com
Bengt Ceder, HR-chef Xerox Sverige, 070-582 11 30, email:bengt.ceder@xerox.com
Kevin Perlmutter, Xerox Europe, tel: +44 (0) 1895 845 219, email: kevin.perlmutter@xerox.com