• Reduce Energy Use to Protect our Climate

הפחתת שימוש באנרגיה כדי להגן על הסביבה שלנו

על התעשייה חלה אחריות לעשות את חלקה כדי להגן על האקלים שלנו. לשם כך, אנו מפחיתים את השפעתנו על הסביבה על ידי הפחתת השימוש באנרגיה במתקנים שלנו, השקעה במוצרים המתוכננים לשימור ופליטה מופחתת של גזי חממה ומכירת מדפסות משולבות דיגיטליות ופתרונות יעילים באנרגיה ללקוחות שלנו. בשנת 2008 קיבל המפעל לייצור טונר צבע שבדאנדלק, אירלנד הנמצא בבעלותה של Xerox (Europe) Ltd את תו התקן ISO 50001 – מערכת לניהול אנרגיה

קישורים מומלצים:

צור משרד ירוק ›
צור סביבת הדפסה ירוקה ›
ENERGY STAR® ותכניות סימון אקולוגיות אחרות ›

הפחתת זיהום

  • בשנת 2003 התחייבנו באופן פומבי להפחית את פליטת הגזים המזהמים (גזי חממה), או במילים אחרות את טביעת הרגל הפחמנית שלנו, על־ידי הצטרפות לתכנית מנהיגי האקלים של הסוכנות להגנת הסביבה של ארה""ב והשקת אתגר האנרגיה 2012 – תכנית פנימית שמטרתה להפחית את פליטת גזי החממה שמייצרת פעילות החברה בשיעור של 10% עד לשנת 2012.‏
  • עם סיום התכנית הצלחנו להפחית את פליטת גזי החממה בשיעור של 42%, שהם 210,000 טון של שווה ערך לפחמן דו־חמצני (CO2e), כמו גם להפחית צריכת האנרגיה בשיעור של 31%. אתגר האנרגיה 2012 כלל את הציוד והאתרים של חטיבת הטכנולוגי (והשירותים של Xerox, אם הם נמצאו באותו אתר).
  • המטרה של התכנית החדשה, שכוללת את כל הפעילות העסקית שלנו, היא לצמצם את צריכת האנרגיה עד לשנת 2020 בשיעור של 20% לעומת צריכת האנרגיה שאליה הגענו בשנת 2012. בשנת 2014 הפחתנו את צריכת האנרגיה שלנו בשיעור של 11% וצמצמנו את פליטת גזי החממה בשיעור של 15%.‏
  • בשנת 2012 הצבנו לעצמנו מטרה חדשה המבוססת על ידע מדעי: הקטנת את צריכת האנרגיה ואת פליטת גזי החממה בשיעור של 20% עד לשנת 2020 (לעומת המצב בשנת 2012).
  • בשנת 2003 הצטרפנו לתכנית מנהיגי הסביבה של לסוכנות להגנת הסביבה של ארה"ב (EPA) והשקנו תכנית פנים ארגונית בשם אתגר האנרגיה 2012, צעדים שסימלו את המחויבות שלנו להקטנת פליטת גזי החממה שאנחנו יוצרים, המוכרת גם בשם טביעת הרגל הפחמנית שלנו.
  • לתכנית אתגר האנרגיה הוקצבו 10 שנים ומטרתה הייתה להפחית את פליטת גזי החממה בכל תחומי הפעילות של החברה בשיעור של 10% עד לשנת 2012. הגענו ליעד הזה שש שנים מוקדם מהצפוי ולכן הצבנו לעצמנו מטרה חדשה: הקטנת פליטות גזי החממה בשיעור של 25% עד לשנת 2012 (לעומת ערך פליטת גזי החממה בשנת 2002).
  • הגענו ליעד הזה כבר בשנת 2016 עת צריכת האנרגיה שלנו קטנה בשיעור של 20% ופליטת גזי החממה שלנו קטנה בשיעור של 28% – או 92,000 טונות של שווה ערך פחמן דו־חמצני (CO2e).*
  • בשנת 2018 הצבנו לעצמנו מטרה חדשה המבוססת ידע מדעי: הקטנת את צריכת האנרגיה ואת פליטת גזי החממה בכל רחבי החברה בשיעור של 25% עד לשנת 2025 (לעומת המצב בשנת 2016).

* תכנית אתגר האנרגיה 2012 כללה את צי הרכב והמתקנים של חטיבת הטכנולוגיה. יעדי האנרגיה בשנים 2020 ו־2025 כללו את כל תחומי פעילות הארגון.

חיסכון ENERGY STAR®

מדפסות משולבות חוסכות באנרגיה

פתרונות ושירותים החוסכים באנרגיה

עבודה משותפת להפחתת הסיכון לשינוי האקלים

  • Xerox מדווחת ל־‏CDP‏, מיזם של משקיעים שמעודד חברות לחשוף את הסיכונים והזדמנויות העסקיות כתוצאה מהשינויים באקלים ולקחת אחריות על פליטת גזי החממה והאסטרטגיה להפחתתם.
  • בשנת בשנת 2018 קיבלה Xerox דירוג A‎ בדוח הסביבתי CDP S&P 500 Climate Report.

שתף: