Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Έγχρωμα Πιεστήρια 800i/1000i

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία
Διακομιστές εκτυπώσεων
Clear dry ink Clear dry ink can help you grow your business and be the center of attention.
The optional fifth dry ink station for clear dry ink amplifies full-color jobs; allowing for images and text to be highlighted for visual impact, or digital watermarks applied for artistic effect or security at full rated speed.