Πολιτική Ποιότητας

Η Xerox είναι μια Εταιρεία που θέλει να θεωρείται υπόδειγμα Ποιότητας. Η Ποιότητα αποτελεί βασική αρχή της. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή ποιοτικών και πρωτοποριακών προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών προς όλα τα κάθε φορά ενδιαφερόμενα μέρη, με απώτερο σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Η Διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας σε κάθε δραστηριότητα της Xerox Hellas.

Για να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τους στόχους μας, να είναι δυνατόν να μετρηθεί το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειάς μας με αντικειμενικούς δείκτες και να αποκτήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο βοήθειας στην πρόληψη λαθών και στην αύξηση της ποιότητας και παραγωγικότητας, μελετήσαμε και εγκαταστήσαμε ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι η συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών μας, η τήρηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και η βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για :

  • την παροχή προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
  • την άμεση παράδοση των προϊόντων και υλοποίηση των υπηρεσιών,
  • την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών
  • την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών,
  • τη μείωση πιθανών κινδύνων που θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της εταιρείας,
  • τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας και των οργανωτικών στόχων της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων της και το προσωπικό της Εταιρίας δεσμεύεται να εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος.

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης και των ευκαιριών ανάπτυξης που του δίνονται αλλά και των μέσων που τίθενται στη διάθεση του με τον καλύτερο τρόπο, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και να συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση του. Τόσο η Διοίκηση της Εταιρείας, όσο και οι εργαζόμενοι δεσμεύονται για να διατηρηθεί η Xerox Hellas ως ένα σημείο αναφοράς σε σχέση με την ποιότητα.

Επικοινωνία

ISO logo

Share: