Xerox פתרון GMC IntegratedPLUS

ביצועי נתונים משתנים מיטביים להפקת כמות גדולה יותר של עבודות. גמישות מרבית לצמצום העלויות.

 • השא את היצרנות של מערכת הדפוס הזרקת דיו Xerox CiPress™ 500 שלך באמצעות פתרון מלא ומשולב לעבודות דפוס נתונים משתנים, עסקיות ושיווקיותודיוור ישיר
 • שחרר את עצמך להתמקד בעסק הליבה שלך בעזרת פתרון משולב ומוגדר מראש - פחות פעולות תכנות, זמן הגדרה קצר יותר, פחות עבודה ופחות הזדמנויות לטעות.
 • אזן את עומס העבודה בבית הדפוס שלך הודות לגמישות שמאפשרת לך להעביר עבודות בין מכונות הדפוס השונות מבלי לפגוע באיכות ההדפסה הגבוהה
 • הפק כמות גדולה יותר של עבודות בעזרת העברת נתונים מיטבית - שמור על המערכת שלך פעילה במהירות המוצהרת ומנע צווארי בקבוק
 • הפוך את העבודה בבית הדפוס שלך לרציפה שרת הדפסה FreeFlow™ – השתמש באותו תהליך עבודה עבור גיליונות בודדים ונייר רציף
 • פתרון משולב המכיל את הטכנולוגיה המובילה בתעשייה של התוכנה GMC™ Inspire בשילוב עם Xerox CiPress 500 המופעלת על-ידי שרת ההדפסה Xerox FreeFlow
 • מיטוב מכלול הצבע מפיק את המרב ממנוע הדפוס שלך ללא צורך בהתערבות המפעיל
 • תקשורת דו-כיוונית בין GMC ושרת ההדפסה FreeFlow עבור PDF, PostScript ו-IPDS מעניקה לעבודות שלך נראות גדולה יותר, מפחיתה את כמות הטעויות ומשפרת את היעילות
 • טיפול מיוחד בגופנים מספק את המידע הנכון להדפסת טקסט חד וברור, אפילו בגודל הגופן הקטן ביותר.
 • המאגרים עברו מיטוב כך שהמידע זורם במהירות ובחופשיות מה-GMC אל שרת ההדפסה FreeFlow ולבסוף מודפס על-ידי המנוע CiPress במהירויות גבוהות מאוד.
סטנדרטיאופציונלי
 • פתרון בחינת וניטור הרשת של Hunkeler
 • הפתרון WebVision של TecnauRoll Systems Solution
 • פתרון מעקב הפקה ממוכנת של Ironsides