FreeFlow® Accxes® Control

  • תמיכה בהתקנים מרובים עם יתירות
  • תור הדפסה מנוהל במרוכז
  • תאריכי יעד להדפסה שקל לעמוד בהם
  • השתמש במשאבי הדפסה ביעילות רבה יותר
  • איזון משימה וניתוב מחדש של משימה
  • הדפסה מבוססת כללים, ניתוב משימות להתקנים הנכונים
  • ניתן לתת שירות למספר תורות קלט באמצעות כמה התקני פלט דרך תור מרכזי אחד
  • ניתן לקבוע מחדש סדר עדיפויות ולהדפיס מחדש משימה
  • עורך משימה משולב מאפשר יצירה או שינוי של משימה
  • כל ארגון עמוס או מרכז הדפסה עם התקני פלט מרובים