Xerox 6279™ Wide Format Printer

Xerox 6279™ Wide Format Printer

Xerox 6279 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

יכולות אופציונליות
תצורות:
  • מדפסת
  • מרכז הדפסה/מדפסת עם סורק כלול
  • משולב עם מערכת סריקה בפורמט רחב
מהירות הדפסה
105 מ"מ/שנייה
בקר הדפסה
בקר FreeFlow Accxes
מדיה להדפסה
נייר דחוס, נייר העתקה, סרט
גודל הדפסה מינימלי
רוחב 279.4 מ"מ
גודל הדפסה מירבי
רוחב 914.4 מ"מ
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים