Снабдяване с хартия и изисквания за доставчици

В съответствие с нашия ангажимент за опазване на биологичното разнообразие и горите, през 2003 г. Xerox издаде изисквания, свързани с околната среда, здравето и безопасността, за фирмите, които предоставят хартия за препродажба на Xerox. Като една от най-големите марки за форматирана хартия в света, ние признаваме своето задължение за осигуряване на отговорно управление на горите. Въвеждането на практика за устойчиво управление на горите сред нашите доставчици на хартия е важна част от ангажимента на Xerox за опазване на околната среда.

Позицията на Xerox относно снабдяването с хартия
През 2000 г. Xerox прие следната позиция относно снабдяването с хартия: Xerox получава своята хартия от компании, които прилагат практики за опазване на околната среда, здравето и безопасността (ОСЗБ) и устойчиво управление на горите, както в своята собствена дейност, така и в тази на своите доставчици. Нашата цел е да опазим здравето и целостта на горските екосистеми, да опазим биологичното разнообразие, почвата и водните ресурси, да предпазим горските райони от голямо екологично или културно значение и да осигурим устойчив добив. Фирмите, с които работим, трябва да бъдат в съответствие с всички нормативни изисквания относно ОСЗБ, приложими в страните, където извършват дейност.
Изисквания за доставчици
За да подкрепи своята позиция относно снабдяването с хартия, Xerox създаде набор от изисквания, свързани с околната среда, здравето и безопасността за фирмите, които предоставят хартия за препродажба на Xerox. Изискванията, които обхващат всички аспекти на производството на хартия, от управление на горите до производство на крайни продукти, ще бъдат включени в нашия съществуващ процес за квалифициране на доставчици. Всички доставчици на хартия на Xerox в цял свят трябва да отговарят на тези изисквания, за да работят с Xerox, както и трябва ежегодно да представят подробна документация, удостоверяваща тяхното съответствие.

Основните изисквания включват:
  • Ангажимент за съответствие с всички приложими нормативни изисквания, свързани с околната среда, здравето и безопасността, включително кодекси за добри практики в областта на горското стопанство и законови разпоредби, уреждащи добива на дървен материал.
  • Ефективна система за управление на околната среда в производството на хартия и поставени цели за непрекъснато подобряване на екологичните резултати над и отвъд регулаторните изисквания.
  • Независимо сертифициране от трета страна на собствени или управлявани от доставчика горски стопанства по приетия от Xerox стандарт за устойчиво управление на горите.*

Снабдителен процес, който:
  • гарантира, че за хартията на Xerox не се използва незаконно добит дървен материал;
  • гарантира, че за хартията на Xerox не се използва дървен материал, добит от горски райони от голямо екологично или културно значение, освен ако фирмата на е сертифицирана по приетия от Xerox стандарт за устойчиво управление на горите;
  • насърчава всички доставчици на дървесни суровини да прилагат практики за устойчиво управление на горите;
  • налага строги ограничения върху употребата на опасни материали, включително изключва използването на хлор в обработката и съдържанието на хартията на Xerox.

Ние разбираме, че едно от най-значителните предизвикателства, пред които ще бъдат изправени нашите доставчици, за да покрият изискванията на Xerox, ще бъде това да докажат, че предпазват горските райони от голямо екологично или културно значение. Xerox напълно подкрепя многостранните усилия за идентифициране на горски райони, изискващи защита, както и разработката на информационни източници и инструменти, които позволяват на доставчиците да идентифицират такива райони в своите собствени гори или при поръчката на дървесни суровини от трети страни. Xerox очаква от своите доставчици на хартия да се възползват напълно от тези ресурси като част от техните усилия за устойчиво управление на горите.

*Xerox смята, че съществуват редица стандарти за устойчиво управление на горите, чиито изисквания за защита на здравето на горските екосистеми, опазване на биологичното разнообразие, опазване на почвата и водните ресурси, защита на районите със значителна екологична или културна стойност и осигуряване на устойчив добив, са в съответствие с изискванията на Xerox. Ние предлагаме на нашите доставчици сертификация по стандарта Forest Stewardship Council или други стандарти (включително стандарти на Канадската асоциация за стандартизация, Инициативата за устойчиво горско стопанство и Паневропейския съвет за горска сертификация), които включват тези изисквания.