Xerox regler kring miljö, hälsa och säkerhet

Xerox EH&S-organisation (Environment Health and Safety) säkerställer att hela företaget följer fastslagna riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet. Modellen vi använder inbegriper tydligt definierade mål, en enda uppsättning globala standarder och en granskningsprocess som säkerställer att våra krav efterlevs. Vår EH&S-policy infördes 1991 och utgör grundvalen för vårt miljöledningsprogram.

Xerox EH&S-policy:
Xerox Corporation strävar efter att värna miljön, hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, kunder och grannar över hela världen. Följande miljöpolicy styr alla delar av vårt arbete och våra relaterade tjänster inom design, tillverkning, upphandling, marknadsföring, distribution, underhåll, återanvändning/återvinning och kassering av produkter:
  • Vårt arbete med att skydda miljön, hälsan och säkerheten hos våra medarbetare, kunder och grannar från oacceptabla risker och faror prioriteras före ekonomiska hänsyn och är något vi inte gör avkall på
  • Xerox verksamhet måste bedrivas på ett sätt som värnar hälsa, skyddar miljön, bevarar dyrbart material och dyrbara resurser och minimerar riskerna för ekonomisk förlust
  • Xerox har som mål att utforma, tillverka, distribuera och marknadsföra produkter och processer som optimerar resursanvändningen och minimerar påverkan på miljön
  • Alla Xerox verksamheter och produkter uppfyller, som minimum, gällande myndighetskrav och Xerox standarder
  • Xerox strävar efter ständig förbättring av företagets arbete inom miljö, hälsa och säkerhet
Läs mer om Xerox policy för miljö, hälsa och säkerhet och vårt arbete för att nå våra målsättningar i avsnittet Environment Health and Safety Governance i Xerox Corporate Citizenship-rapporten.