Papirindkøb og krav til leverandører

Som led i vores målsætning om at bevare biodiversiteten og verdens skove fastlagde Xerox i 2003 miljø-, sundheds- og sikkerhedskrav for virksomheder, der leverer papir til Xerox til videresalg. Som en af verdens største varemærkeleverandører af arkpapir påtager vi os ansvaret for at sikre ansvarlig skovdrift. At fremme bæredygtig skovdrift blandt vores papirleverandører er et centralt element i Xerox' erklærede målsætning om miljøbeskyttelse.

Xerox' holdning til papirindkøb
I 2000 vedtog Xerox det standpunkt til papirindkøb, at vi indkøber papir fra virksomheder, der benytter god miljø-, sundheds- og sikkerhedspraksis, bæredygtig skovdrift og leverandører, der gør det samme. Det er vores hensigt at beskytte skovøkosystemer, bevare den biologiske diversitet samt jord og vandressourcer, sikre skovområder af væsentlig økologisk eller kulturel betydning og sørge for bæredygtige udbytter. Virksomhederne skal være indstillet på at overholde alle gældende miljø-, sundheds- og sikkerhedsregler og -krav i de lande, hvor de opererer.
Krav til leverandører
I forlængelse af vores politik om papirindkøb har Xerox fastlagt et sæt miljø-, sundheds- og sikkerhedskrav for virksomheder, der leverer papir til Xerox til videresalg. Kravene, som dækker alle aspekter af papirfremstilling, fra skovdrift til fremstilling af færdigvarer, indgår i vores nuværende proces for godtagelse af papirleverandører. Alle Xerox-papirleverandører på verdensplan skal overholde disse krav for at handle med Xerox, og de skal hvert år indsende udførlig dokumentation for, at de overholder reglerne.

De væsentligste krav er bl.a.
  • Tilsagn om overholdelse af alle gældende miljø-, sundheds- og sikkerhedsregler, herunder regelsæt for skovbrug og regler for lovlig skovdrift.
  • Et effektivt miljøstyringssystem for papirmøller, og målsætninger for løbende forbedring af miljøindsatsen ud over lovkravene.
  • Tredjepartscertificering af leverandørejede eller -drevne skovbrug efter en Xerox-godkendt standard for bæredygtig skovdrift.*

En indkøbsproces, der:
  • Sikrer, at der ikke indgår ulovligt fældet træ i Xerox-papir.
  • Sikrer, at der ikke indgår råtræ fra skovområder af væsentlig økologisk eller kulturel betydning, medmindre det er certificeret efter en Xerox-godkendt standard for bæredygtig skovdrift.
  • Motiverer alle leverandører af råtræ til at praktisere bæredygtig skovdrift.
  • Skrappe grænser for anvendelsen af farlige stoffer, bl.a. udeladelse af ECF-blegning, i bearbejdningen og indholdet af Xerox-papir.

Vi er klar over, at en af de største udfordringer for vores papirleverandører, når de skal overholde Xerox' krav, er at påvise, at de beskytter skovområder af væsentlig økologisk eller kulturel betydning. Xerox støtter fuldt op om alle involveredes indsats for at identificere skovområder, der skal beskyttes, og at udarbejde informationskilder og -metoder, der gør det muligt for leverandører at identificere disse områder i deres egne skovningsområder og i deres indkøb af råtræ fra tredjeparter. Xerox forventer af sine papirleverandører, at de udnytter disse ressourcer maksimalt som led i deres indsats for bæredygtig skovdrift.

*Xerox er af den opfattelse, at der findes en række standarder for bæredygtig skovdrift, hvis resultatbaserede bestemmelser for beskyttelse af skovøkosystemer, bevarelse af biodiversitet, beskyttelse af jord og vandressourcer, sikring af skovområder af væsentlig økologisk eller kulturel betydning og tilvejebringelse af bæredygtige udbytter er i overensstemmelse med Xerox' krav. Vi tilbyder vores leverandører muligheden for FSC-certificering (Forest Stewardship Council) eller certificering efter andre standarder (herunder Canadian Standards Association, Sustainable Forestry Initiative og Pan-European Forest Certification Council), hvori disse bestemmelser indgår.