Regler för användning av kemikalier

Xerox har länge strävat efter att minimera användningen av farliga ämnen i våra produkter. Vi tillämpar strikta interna standarder och har informerat våra leverantörer om våra krav när det gäller användningen av kemikalier i produkter, komponenter och förbrukningsmaterial från Xerox.

Standarden EHS 1001: Xerox Environmental, Health and Safety Supplier Requirements: Chemical Bans/Restrictions and Part Marking formulerar våra krav på efterlevnad av regler, förbud och begränsningar av ämnen samt märkning av komponenter och material som är avsedda för elektroniska produkter. Alla leverantörer måste uppfylla dessa krav för att få samarbeta med Xerox.

Xerox kontrollerar dessutom det kemiska innehållet i våra konsumentartiklar (färgpulver och papper), vilket ytterligare begränsar användningen av kemikalier.
RoHS-direktivet om begränsning av farliga ämnen
Alla nya Xerox-produkter som säljs i EU uppfyller kraven i direktiv 2002/95/EG, ändrat genom direktiv 2011/65/EU, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS). Direktivet begränsar förekomsten av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och vissa bromerade flamskyddsmedel om lämpliga alternativ saknas.
Översikt över Xerox efterlevnad av RoHS (PDF)

REACH-förordningen
Förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) syftar till att skapa ett ramverk för att utvärdera kemikaliers inverkan på miljön och människans hälsa, och för att bedöma om tillståndsprövning eller förbud bör införas för de farligaste kemikalierna. Xerox förväntas uppfylla alla delar av REACH-förordningen i takt med att ingående villkor träder i kraft och blir tillämpliga.
Översikt över Xerox efterlevnad av REACH (PDF)