Regler för användning av kemikalier

Xerox har länge strävat efter att minimera användningen av farliga ämnen i våra produkter. Vi tillämpar strikta interna standarder och har informerat våra leverantörer om våra krav när det gäller användningen av kemikalier i produkter, komponenter och förbrukningsmaterial från Xerox.

Standarden EHS 1001: Xerox Environmental, Health and Safety Supplier Requirements: Chemical Bans/Restrictions and Part Marking formulerar våra krav på efterlevnad av regler, förbud och begränsningar av ämnen samt märkning av komponenter och material som är avsedda för elektroniska produkter. Alla leverantörer måste uppfylla dessa krav för att få samarbeta med Xerox.

Xerox kontrollerar dessutom det kemiska innehållet i våra konsumentartiklar (färgpulver och papper), vilket ytterligare begränsar användningen av kemikalier.
RoHS-direktivet om begränsning av farliga ämnen
Alla nya produkter från Xerox som säljs inom EU uppfyller kraven i EU-direktivet 2002/95/EC RoHS (Restrictions of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). Direktivet begränsar förekomsten av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och vissa bromerade flamskyddsmedel om lämpliga alternativ saknas.
Översikt över Xerox efterlevnad av RoHS (PDF)

REACH-förordningen
År 2007 trädde den första fasen i EU:s nya kemikalieförordning i kraft. REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) ska utgöra ett ramverk för utvärdering av kemikaliers påverkan på miljön och människors hälsa och för bedömning av om de potentiellt farligaste kemikalierna ska tillåtas eller förbjudas. Xerox förväntas uppfylla alla delar av REACH-förordningen i takt med att ingående villkor träder i kraft och blir tillämpliga.
Översikt över Xerox efterlevnad av REACH (PDF)